Зміна цінностей на рубежі епох

Людина, як відомо, вступає в різноманітні відношення зі світом. Вона пізнає, оцінює і практично перетворює його. Оцінне відношення людини до світу вивчає аксіологія, або теорія цінностей.

Аксіологія — філософська дисципліна, що вивчає сутність, типи і функції цінностей.

Кожній сфері буття людини відповідають певні цінності. До цінностей відносять передусім усе те, що природа надала в користування людині — чисте повітря, воду, корисні копалини, родючі ґрунти, ліси, багаті на рибу ріки і моря. Це — природні цінності. Негативними природними цінностями є брудне повітря, землетруси, вулкани, смерчі та інші природні явища, які завдають шкоди господарській діяльності.

Цінністю є здоровий стан організму (біологічні, вітальні цінності), а її антиподом — хвороба. Цінностями є певні душевні стани (психічні цінності) — відчуття комфорту, піднесеності, закоханості, щастя, радості та ін. Протилежними їм є переживання смутку, нещастя, горя

Соціальними цінностями є зайнятість населення, злагода в суспільстві, порядок, мир, демократія. їм протистоять безробіття, соціальні катаклізми, антагонізми, війни.

До сфери духовних цінностей належать найвищі ідеали людства (добро, прекрасне, істина, свобода, справедливість, святість) і предмети культури, в яких вони об’єктивувались (художні твори, релігійні, моральні і юридичні системи, наукові теорії), їх антиподами є зло, неістинна, потворне, несправедливість, гріховність і явища, в яких вони втілились.

Усі ці різноманітні предмети і феномени робить цінностями, об’єднує певне їх відношення до людини. Всі вони спрямовані на благо людини, на и утвердження в житті. Саме в цьому і полягає основна особливість цінності.

Цінність — феномен, який об’єктивно, за своєю природою є благом для людини, спрямованим на утвердження її в бутті, реалізації її творчих можливостей.

Мета моєї роботи — вивчивши теорію цінностей (аксіологію), дослідити, на основі літературних, науково — популярних та історичних матеріалів, як відбувається зміна цінностей людини.

Перед виконанням роботи, я поставив перед собою завдання: вивчаючи теорію цінностей, навести переконливі приклади з досліджуваної теми та використати матеріли роботи при вивченні шкільних предметів суспільно — гуманітарного циклу.

Сучасний світ вражає нас своєю різноманітністю. Яку б сторону буття сучасного суспільства ми не взяли — ніде не наштовхнемося на одноманітність. Та попри ці відмінності існують ознаки, які є спільними для різних регіонів планети Земля, для сучасного стану людства в цілому.

В історії людства можна виділити два основні види цивілізацій: традиційні суспільства і техногенну цивілізацію. Традиційні суспільства охоплюють період до епохи Відродження.

Саме з цього моменту, як вважає багато дослідників, закладаються основи техногенної цивілізації, що починає власний розвиток у XVII столітті.

У цивілізації, яка прийшла на зміну традиційній, на перший план виступає людська діяльність. Тут цінністю вважається сама інновація, оригінальність, узагалі нове. А відтак, у сучасній культурі цінується й підтримується безперервне генерування нових зразків, ідей, концепцій.

Багато з названих цінностей (свобода людини, демократія і т. ін.) мають загальнолюдський характер і за своїм значенням превалюють над інтересами будь-яких спільнот: націй, класів, окремих країн. Якщо в часи, що передували нашій цивілізації, домінувало верховенство інтересів якогось одного класу, якоїсь однієї спільноти, то нині дедалі ширшим стає коло прихильників ідеї про пріоритет загальнолюдських цінностей, про те. що люди у своїй діяльності повинні орієнтуватися перш за все на них.