Злочинність неповнолітніх в Україні. Причини та профілактична робота

Актуальність теми:

проблема правопорушень та злочинності неповнолітніх належить до питань, осторонь яких не може пройти жодна порядна людина, ця проблема хвилює суспільство, оскільки від її вирішення залежить не лише майбутнє підлітків, а й самої держави;

зростання злочинності взагалі, і підліткової зокрема, завжди пов’язано з періодами соціально-економічних потрясінь у суспільстві. Україна зараз знаходиться в стані економічної кризи, політичної нестабільності, що призводить до зниження рівня життя населення, безробіття, а це в свою чергу провокує зростання рівня злочинності. Тому дослідження стану підліткової злочинності в наш час є дуже актуальним питанням для кожної цивілізованої країни і для України теж. Україна, ставши на шлях формування правової держави та громадянського суспільства, повинна більше піклуватися про своє майбутнє — дітей, створити всі умови для всебічного розвитку підростаючого покоління.

 Мета роботи:

  • дослідити кількісні характеристики та динаміку злочинності неповнолітніх; виявити та проаналізувати мотивацію злочинів;
  • розглянути методи та форми профілактичної роботи з попередження протиправної поведінки неповнолітніх, їх результативність,
  • познайомите з результатами дослідження своїх однолітків, їх батьків, з метою правового виховання та попередження протиправних дій учнів.

Практичне значення дослідження:

  • популяризація серед однолітків значення права в житті кожної людини, необхідність неухильно виконувати правові норми, виховувати стійку повагу до закону, норм права;
  • пропагувати поняття невідворотності покарання за протиправні дії, необхідність знання законів;
  • спонукати однолітків планувати своє подальше життя в руслі — «я хочу вчитися, стати висококваліфікованим спеціалістом, створити добру родину, бути гідним громадянином своєї держави»;
  • результатами даної роботи можуть скористатися вчителі права, класні керівники, батьки, учні при розгляді питань причин підліткової злочинності та профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки дітей.

— Робота складається із Вступу, двох Розділів «Стан підліткової злочинності в Україні» та «Профілактика злочинності неповнолітніх», Висновків та Списку використаної літератури.

— У Вступі автор розкриває актуальність теми дослідження, мсту, основні завдання та Практичне його використання.

Автор аналізує використану літературу з даної теми, вказує, що питанню злочинності Неповнолітніх приділяється увага багатьма авторами. Наприклад, збірник нормативних

документів «Правове положення неповнолітніх в Україні», автори В.П.Кронтор, збірка виступів учасників міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні правові проблеми профілактики та розкриття злочинів, які скоюють неповнолітні»; монографія колективу авторів за загальною редакцією професора В.В.Голіни «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті», збірка матеріалів «Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі» за загальною редакцією професора Ю.М.Оборогова тощо.

Розділ 1 «Злочинність неповнолітніх в Україні» складається із двох підрозділів, у першому «Стан злочинності неповнолітніх», автор аналізує динаміку злочинів, скоєних неповнолітніми, робить порівняльні таблиці, діаграми. На основі статистичних даних складає узагальнений соціально-психологічний портрет підлітка, який скоїв злочин.

У другому підрозділі автор розглядає корені підліткової злочинності. Аналізуючи причини злочинності — соціально-економічні, політичні, культурні тощо, автор робить висновок, що кризові соціально-економічні явища відіграють вирішальну роль у зростанні злочинності Указує, що сім’я втрачає свою головну роль у вихованні дітей показує негативний вплив ЗМІ на формування світогляду неповнолітніх.

Розділ 2 «Профілактика злочинності неповнолітніх» присвячений питанню попередження дитячої злочинності. Автор вказує, що необхідно вести ранню профілактичну роботу з попередження злочинності серед неповнолітніх, а не чекати, поки дитина скоїть злочин. Як вихід автор пропонує вводити безперервну правову освіту з дит’ясел, з раннього дитинства формувати правову свідомість та правову культуру.

Автор наголошує, що необхідно створити єдину дієву національну програму попередження злочинності. Об’єднати зусилля всіх школи, сім’ї, держави, громадськості, всіх, кому не байдуже майбутнє України. Однак, справа не стільки в тому, щоб створити таку програму, скільки в тому, щоб розробити механізм її реалізації, виділити достатньо коштів для її втілення.

Автор вказує, що необхідно вивчати досвід розвинутих країн світу з попередження злочинності підлітків та впроваджувати цей досвід на терен» України. Мова йде про запровадження в Україні ювенальної юстиції.

У висновках автор підводить підсумок свого дослідження. Акцентує увагу на тому, що підліткова злочинність помолодшала, стала більш жорстокою, зростає групова злочинність. Указує, що підліткова злочинність — не резерв дорослої злочинності. Підкреслює, що держава має більше уваги приділяти дітям, реалізовувати проекти організації дозвілля дітей. Пропонує прийняти закон «Про профілактику злочинності», посилити контроль за тими органами, які мають відповідати за роботу з неповнолітніми, працюючи з ними індивідуально, а не загалом. Автор підкреслює, що проблема злочинності неповнолітніх повинна стати актуальною для всього суспільства Адже діти — не майбутнє України.