Злочин та кримінальна відповідальність серед неповнолітніх

Становлення України як самостійної правової держави, проголошення людини найвищою соціальною цінністю вимагає вжиття відповідних суспільно-політичних і правових заходів для реалізації положень ст. З Конституції України. Такі заходи, безумовно, стосуються кожної особи, а особливо тих осіб, які ще не досягли повноліття.

У науці кримінального процесу недостатньо повно досліджено процесуальний статус неповнолітніх учасників кримінального судочинства, особливо тих, хто порушив кримінальний закон.

На фоні зростання злочинності серед неповнолітніх, зростає і кількість суспільно небезпечних діянь, які вчиняються особами до досягнення віку кримінальної відповідальності. Щорічно в Україні близько 12 тисяч дітей вчиняють такі діяння.

Але для того, щоб визначити процесуальний статус неповнолітнього, спочатку треба дата загальне визначення таким поняттям, як — злочин та кримінальна відповідальність.

Злочин — це суспільно небезпечне, протиправне, винне і кримінально каране діяння (дія або бездіяльність), вчинене фізичною осудною особою, яка досягла віку кримінальної відповідальності.

Визначаючи кримінальну відповідальність, необхідно виходити з того, що вона є одним із видів юридичної відповідальності. З цього погляду юридичну відповідальність можна визначити як вид і міру зазнавання особою, що вчинила правопорушення, певних обмежень прав і свобод людини, передбачених законом.

В свою чергу, кримінальна відповідальність — це вимушене зазнавання особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суді і покладається на винного спеціальними органами держави.

Ці основні принципи також застосовуються відносно до неповнолітніх, але слід пам’ятати, що суб’єктом злочину є особа, яка досягла на момент вчинення злочину певного віку: шістнадцяти ( загальний вік) або чотирнадцята (знижений вік) років. Вік суб’єкта злочину виконує не лише роль критерію нижчої вікової межі, з якої можлива кримінальна відповідальність, але є обставиною, що визначає характер і ступінь суворості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли вісімнадцяти років на час вчинення злочину.

Соціальний та економічний стан нашої країни лише поглиблює проблему неповнолітніх в українському суспільстві. На даному етапі розвитку істотно послабили інститути сім’ї, її вплив на виховання дітей. Результатом цього процесу є скорочення чисельності бездоглядних дітей, збільшення поширення в дитячому середовищі наркотиків, алкоголю і як наслідок, ріст злочинності.

Таким чином, поняття злочину та кримінальної відповідальності в кримінальному праві є універсальними і фундаментальними категоріями: вони лежать в основі змісту всіх кримінально-правових інститутів. Саме тому визначенню цих понять в кримінальному праві надавалося і надається велике значення. І дуже багато уваги приділяється особливостям правового статусу неповнолітніх та пов’язаними з цим питанням, бо в наш час дана проблема дуже стрімко набуває актуальності.