Залежність властивостей ґрунтів від геоморфологічної будови території

Тема роботи — «Залежність властивостей ґрунтів від геоморфологічної будови території (на прикладі села Новий Мерчик) — у зв’язку із земельною реформою, яка уже триває багато років, досить актуальна. Завданням роботи було поставлене дослідження окремих властивостей (механічного складу, структури, у окремих випадках — умісту гумусу) ґрунтів села Новий Мерчик з метою виявлення можливої залежності між розташуванням різних відмін ґрунтів та геоморфологічною будовою території. Об’єктом досліджень даної роботи, таким чином, є ґрунти і геоморфологічні елементи села Новий Мерчик, предметом досліджень — можливі зв’язки між ними.

Робота написана на основі наукової літератури, як теоретичного, так і практичного характеру, документів про землі села Новий Мерчик, які має Новомерчицька сільська рада, та результатів власних досліджень.

Дослідження і спостереження за рельєфом і ґрунтами села здійснювались згідно загальноприйнятої методики. Усього у межах Нового Мерчика було відібрано зразки ґрунту у 25 точках. Вони були досліджені на предмет виявлення механічного складу, а У 10 випадках — і умісту гумусу.

У ході роботи з літературою та спостережень на місцевості було установлено, що село Новий Мерчик займає частину долини річки Мокрий Мерчик. Окремі частини села займають ділянки заплави, борової і першої однолесової терас та корінного берега — поверхня району досліджень являє собою горбисту рівнину — частину Середньоруської височини, яка відповідає північній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини, яку ускладнюють балки різних типів. Материнськими породами, на яких формуються місцеві ґрунти, виступають найчастіше лесоподібні суглинки і глини, рідше піски.

За літературними джерелами було установлено, що клімат території села Новий Мерчик помірно континентальний, а природні умови у цілому відповідають умова» лісостепової зони. Як наслідок, найбільшу територію у межах села займають різні відміни чорноземів, переважно типові та опідзолені. Більшість їх через забудову та розорювані зазнали сильного антропогенного впливу. Через це у них спостерігається знижені порівняно з природним уміст гумусу.

Частина ґрунтів була затоплена при спорудженні штучних водойм — ставків та водосховища.

У ході досліджень автор роботи перевірив відповідність існуючого на території поширення фунтів з різним механічним складом до результатів досліджень,ведених Харківським державним центром земельного кадастру, підрахував співвідношення площ, зайнятих у межах села річними відмінами і типами ґрунтів, та уточнив їх просторове поширення. Було підраховано, що приблизно 86% території села займають чорноземи типові. Друге місце посідають лучно-болотні ґрунти (близько 12% від загальної площі території села).

За механічним складом переважають глинисті (56% території Нового Мерчика) і суглинисті (41%) ґрунти.

Підсумовуючи результати досліджень, можна зробити такі висновки:

  1. У межах села Новий Мерчик досить чітко прослідковується залежність механічного складу фунтів від їх розташування. Супіщані фунти поширені лише на борові терасі. Суглинисті фунти переважають на другій надзаплавній терасі. На заплаві і корінному березі долини фунти переважно глинисті.
  2. Засолені фунти приурочені до конусів виносу великих балок.
  3. Територіальне поширення різних відмін чорноземів не залежить від геоморфологічної будови місцевості.
  4. У документах Новомерчицької сільської ради занижені дані про площу, яку на території села займають супіщані фунти.