Вплив ринкових форм організації роботи на ефективність виробі вища й географію господарських зв’язків підприємства

Переходом України від закритої системи економіки до ринкової економіки спричиняється актуальність обраної мною теми. Стан системної кризи, у якому перебуває в цей час промисловий сектор економіки нашої країни, вимагає невідкладного рішення цілого ряду макро — і мікроекономічних проблем. Ринкова економіка об’єктивно вимагає, щоб підприємства швидше адаптувалися до нових умов, опанували теорією й практикою ринку й шляхом систематичних, строго обміркованих і побудованих на точному обліку процесів ринку економічних заходів, домагалися безперервного зросту результативності виробництва. Становлення ринкової економіки вимагає зміни не тільки форм й методів господарювання, але й нового способу мислення його учасників. Без того, що прийнято називати «новим економічним мисленням», практично неможливо реально створити й нові господарські відносини.

Об’єктом дослідження було вибрано завод «Світло шахтаря». Результатом дослідження став аналіз географії господарських зв’язків підприємства, маркетингової та фінансової діяльності підприємства. Були побудовані графіки та схеми, що дають можливість наочно представити роботу підприємства.

Незважаючи на те, що багато виробничих зв’язків підприємства було втрачено після розпаду СРСР, завод зміг нормалізувати становище, пристосуватися до нових умов у зв’язку з переходом до ринкових умов господарювання..

На даний час фінансові справи заводу йдуть непогано. Ніяких заборгованостей  підприємства немає. Зарплата сплачується стабільно і своєчасно. В порівнянні  попередніми роками спостерігаються позитивні зміни. Це говорить про те, що завод пристосувався до ринкової економіки і вдало став на стежку ринкових відносин.

Незважаючи на цілу низку екологічних проблем, пов’язаних з діяльністю підприємства завод здійснює різні заходи для поліпшення навколишнього середовища.