Вплив форми політичного режиму на становлення вітчизняного кримінального законодавства

За роки незалежності українське суспільство пройшло складний шлях від тоталітаризму та авторитаризму до демократії. Відбулися значні зміни українського законодавства взагалі та кримінального законодавства, виникли нові політико-правові інститути та механізми» додаткові «важелі впливу» на політику держави, у тому числі й законодавчу. Для країн з тоталітарним минулим така трансформація є досить складним процесом, що пов’язаний з переоцінкою цінностей, докорінною зміною правових традицій та психології, а тому потребує ґрунтовного наукового дослідження.

Сьогодні у розвитку українського кримінального законодавства склалася принципово нова правова ситуація, яка потребує відповідного теоретичного аналізу з позицій окреслення формування державної кримінальної політики під впливом відповідного політичного режиму. Мета даної роботи — виявити тенденції та закономірності впливу політичних режимів на розробку й реалізацію принципів кримінального законодавства держави, дослідити перспективи формування кримінального законодавства держави.

Будь-який політичний режим можна охарактеризувати не тільки через притаманні йому риси, але й через кримінальне законодавство, що існує в період панування певного режиму.

Як відомо, людині властиво не тільки дотримувати, а й порушувати правові норми. У зв’язку з цим у кожній державі існує система заходів, які захищають кожну особу окремо і суспільство загалом від порушників закону та відновлюють справедливість. Застосування каральних заходів належить до числа найдавніших соціальних практик, які здавна і скрізь використовувались на всіх історичних етапах розвитку цивілізації.

Покарання залежить від того, які соціальні, політичні, культурні, моральні погляди панують у суспільстві, а тому кримінальний закон повинен відповідати укладу життя суспільства, стану економіки і фінансів та правовим і етичним правилам, що складаються на цій базі.