Військова історія Чугуєва (1638-1808 рр).

Проникнення в світ предків, пізнання образів і форм пам’ятників старини особливо важливе для підростаючого покоління.

Нам важливо не просто зібрати шматочки старовини, як якісь матеріальні частки, а зберегла духовне багатство народу.

Чугуїв — одне з невеликих українських міст, в долі якого, відображаються характерні події вітчизняної історії XVII — начала XIX ст. Неможливо освітити історію міста відриві від військової історії будь-якої держави-це перш за все, матеріал, що має велике виховне значення. Не менше цікавою є історія військового поселення в Чугуєві — одна з самих спірних і недостатньо вивчених сторінок епохи І половини XIX ст. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що без повного і глибокого вивчення всіх сторін функціонування інституту військових поселень неможливо достовірно судити про особливості розвитку Чугуєва в даний період часу.

Метою даної роботи є збір і систематизування матеріалів по історії Чугуєва за період 1638(заснування фортеці) до 1808р. Для дослідження поставленої мети автору необхідно було вирішити наступні конкретні задачі:

Сформувати джерелознавчу базу для дослідження теми і здійснити критичний аналіз джерел;

Вивчити спеціальну літературу та узагальнити той матеріал, що вдалося зібрати;

Відтворити військову історію Чугуєва з 1638 по 1808 рр.

Для вирішення поставлених задач була опрацьована література, а також різні джерела.

Практична значущість дослідження полягає в можливості використовування матеріалів для створення нової експозиції музею, для підготовки навчальних посібників для середньої школи. Наукова новизна полягає у тому, що в ній вперше простежується процес становлення військових поселень в Чугуєві: Автор простежує розвиток інституту військових поселень, наголошує на специфіці кожного окремо взятого етапу, а також вивчив військових поселень на загальну ситуацію в місті. Згідно поставленим меті і задачам збудована структура роботи:

Робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і літератури та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми визначаються предмет, цілі і задачі дослідження, хронологічні рамки, освітлюється ступінь наукової вивченої теми і Дається коротка характеристика основних джерел та літератури.

У першому розділі представлена історія Чугуївської фортеці.

В другому розділі розказується про створення кінного козачого полку.

У висновках підводяться підсумки і наводяться конкретні результати наукової і Дослідницької роботи.

В додатках надаються карти міста та ілюстративний матеріал, що характеризують Досліджений період.