Цивільно-правове регулювання рекламних відносин на підприємствах (на прикладі ТОВ «Завод імені Фрунзе»)

Вибір теми наукової роботи обумовлена її відносною новизною та рядом факторів юридичного та економічного розвитку. Економічний розвиток неможливий без інформації і, зокрема реклами. Отже, актуальність роботи полягає в тому, що в рамках роботи вивчено позитивний досвід рекламних відносин Харківського заводу перфорованих металевих листів та проаналізовано можливості його застосування на підприємствах Східної України. Тема рекламних відносин цікавить багатьох дослідників: Ромат Є.В., Вітренко А., Беца І.І., яких цікавить правове осмислення проблем регулювання рекламних відносин на рівні конкретної адміністративно-територіальної одиниці, де всі концептуальні і методологічні моделі повинні проходити перевірку практикою.

Тому мета роботи — розробка методологічних положень та практичних рекомендацій по вдосконаленню методів підвищення ефективності реклами, передбачає вирішення таких завдань: розглянути питання правового регулювання рекламних відносин в національному законодавстві; вивчити теоретичні аспекти організації рекламно — інформаційної робота у сфері промисловості; провести аналіз рекламно-інформаційної роботи на заводі імені Фрунзе міста Харкова; провести соціологічне опитування з питання: «Інформація якого типу реклами діє на Вас найбільш переконливо?»

Сутність та практична новизна дослідження полягає у наведені механізму правового регулювання рекламних відносин (на прикладі ГОВ «Завод імені Фрунзе»), а також в авторському аналізі дослідження позитивної, проблемної та перспективно! сторони рекламної діяльності ТОВ «Завод імені Фрунзе».

Структура робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи — ЗО сторінок основного тексту, загальний обсяг роботи становить 36 сторінок.

У першому розділі класифікуються підприємства за формалін власності, відокремлюються їх специфічні риси. На підставі теоретичного матеріалу дана характеристика підприємства, що розглядається.

У другому розділі роботи розглянуті сучасні види рекламної діяльності, проаналізовані її позитивні та проблемні сторони.

У третьому розділі проводився аналіз рекламної діяльності ТОВ «Завод імені Фрунзе» та наведені на підставі цього аналізу практичні рекомендації щодо її вдосконалення.

Основними результатами наукової роботи є: запропоновані найбільш ефективні шляхи поширення реклами на ТОВ «Завод імені Фрунзе»; матеріал роботи може бути використаний під час планування рекламної діяльності відділом маркетингу розглянутого підприємства; проаналізована єдність принципів рекламної та підприємницької діяльності; встановлено критерій відмежування реклами та інформації.

На мою думку, положення і висновки, що містяться у дослідженні можуть бути використані як вихідний матеріал для подальшого вивчення проблем правового регулювання рекламних відносин на Східній Україні.