Третейські суди в Україні

Реалізація проголошеного Конституцією України курсу, на становлення України як правової держави, залежить від низки факторів, одним з яких є розвиток недержавної форми судочинства, як невід’ємної складової забезпечення демократичних засад суспільного життя та ефективною функціонування соціально орієнтованої економіки. Можливості інтеграції України до міжнародних га європейських інституцій, в т.ч. Світової організації торгівлі, також залежать від того, наскільки правові та інституційні засади організації економічної діяльності в Україні будуть відповідати загальновизнаним принципам демократичності,

Недостатні знання про третейський розгляд і його процедури є однією з причин, що гальмують розвиток третейських судів в Україні.

Третейський суд — недержавний незалежний орган, що створюється за угодою фізичних чи юридичних осіб в порядку встановленому Законом, для вирішення суперечок, що виникають з приводу цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суддя — фізична особа, що призначається чи обирається сторонами в узгодженому ними порядку, або призначена чи обрана відповідно до Закону Дім вирішення спорів в третейському суді.

Третейський розгляд — процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом.

Третейська угода — угода сторін про передачу спору на розгляд третейським судом.

Враховуючи недостатню інформованість різних категорій громадян України, з цього питання ми і вирішили дослідити проблему третейського судочинства.

Практика функціонування недержавної форми судочинства щодо розгляду господарських спорів показує її достатньо прогресивний характер. Порівняно з державними судами загальної юрисдикції вона має низку переваг. Це, по-перше, оперативність вирішення спорів, сприяння, тим самим, господарському обігу, стабілізації господарських відносин, а отже і покращенню результатів господарської діяльності, по-друге, розширення можливостей реалізації права на судовий захист, а отже і розширення

Доступу людини до системи правосудця, по-третє, обмеження монополізму державних судів, а отже і зменшення корупційного тиску на суб’єктів господарювання, по-четверте, демократичність процесу розгляду спорів — обрання суду та суддів за згодою сторін, вплив останніх на формування правил розгляду спорів, тощо.

Як показує практика, наявна нормативно-правова база третейського розгляду спорів не в повній мірі відповідає потребам господарської практики. При цьому мається на увазі не тільки спеціальне законодавство про цю форму судочинства, але й інші нормативно-правові акти, що регулюють суміжні сфери суспільних відносин (діяльність державних судів тощо).

Вся наукова робота розділена на вступ, три розділи, висновок та два додатки.

У вступі описано актуальність даної теми, її значення для нашої країни, для суспільства в цілому та мотивація до обрання саме цієї теми.

Розділ І «Загальні положення про третейський суд», містить матеріал з історії розвитку третейського судочинства, функціонування третейського суду в різних країнах світу та вказані поняття і види даних судів.

Особливості розгляду справ третейським судом подано у розділі II. Він містить матеріал про склад третейського суду, вимоги до судців, та учасників третейського суду.

Розділ III висвітлює рішення третейських судів. А саме, порядок їх прийняття , припинення третейського розгляду та виконання рішення цього суду. Бо саме ці питання мають практичну значущість у розвитку третейського судочинства.

У висновках підведений підсумок даної роботи, вказані позитивні та негативні якості третейського суду.

Робота містить додатки:

Додаток №1 — це список постійно діючих третейських судів в Україні, що зареєстровані в Міністерстві юстиції на даний час. Проаналізувавши яку, можна зробити висновок про розвиток третейських судів.

Додаток № 2 — це власне дослідження автора — результати опитування, проведене з метою: виявити рівень обізнаності населення( жителів м. Харкова) з питань «третейського суду» На основі цього опитування автор робить висновки про необхідність правової інформованості населення, яка матиме істотний вплив на розвиток третейського судочинства, як альтернативи державним судам, в умовах формування громадянського суспільства в Україні.

Додаток №3 — це зразок справи, яка розглядається третейським. Дана справа надана третейським судом при юридичній корпорації «Принцип» (м. Київ), в результаті інтернет-переписки автора з судом.

Додаток№4 — це зразок угоди, яка заклечається сторонами для розгляду справи в третейському суді.

Додаток№5 — це докладне викладення автором позитивних та негативних сторін третейського суду. Використавши інтерв’ю, публікації та статті автор робить узагальнюючий аналіз якостей третейського суду.