Територіальні відмінності показників ЗНО якості освіти окремих предметів

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання представляє складну актуальну та наукову проблему, яка знаходиться в Україні в стадії розробки. Цікавість представляють різні методи дослідження, у тому числі картографічні математичні для можливості аналізу просторових процесів даної проблеми. У зв’язку з переходом України від індустріального суспільства до постіндустріального, із розширенням інформаційного простору особливо постають питання виховання та зростання компетентної особистості, здатної до дії у постійно змінюваних умовах суспільного життя.

Об’єкт дослідження; процес у провадження результатів ЗНО, як складової частини комплексного аналізу його впливу на поліпшення якості освіти.

Предмет дослідження: територіальний розподіл показників ЗНО з окремих предметів у Харківській області.

Джерельна база дослідження: статистичні матеріали Українського центру оцінювання якості освіти та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, звітні та статистичні матеріали Головного у правління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, ресурси веб-сайтів.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні територіальних особливостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання з окремих предметів на регіональному рівні (Харківська область).

Уявлення дослідження:

  1. Проаналізувати сучасний стан теорії і практики запровадження зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів.
  2. Сформувати на основі визначення рівня навчальних досягнень учнів порівняльну шкалу результатів учасників зовнішнього оцінювання на регіональному рівні з окремих предметів у вигляді графіків та діаграм.
  3. Картографувати результативність зовнішнього незалежного оцінювання з окремих предметів у Харківському регіоні.
  4. Встановити наявність проблем, пов’язаних з територіальними відмінностями показників зовнішнього оцінювання якості загальної середньої освіти на регіональному рівні.

Маючи на меті висвітлення деяких аспектів впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема, оцінки результативності з окремих предметів тестування Харківської області, виявлення причин строкатості результатів тестування в окремих районах, зупинимося на теоретичних засадах та поняттях, які зустрічаються в темі робота у різних авторів.

В.Г.Кремень аналізуючи розвиток освіти і науки в Україні, як в країні яка знаходиться у стадії реформування, пише: «Вироблення оптимальної соціально-економічної моделі, так само, як і моделі духовної, лежить насамперед у площині формування науково — обґрунтованої політики в цій сфері Конструюючи ці моделі, визначаючи шляхи їхньої реалізації, важливо не тільки орієнтуватися на внутрішні реали, а й відстежувані загально цивілізаційні тенденції розвитку сучасного людства з тим, щоб не наздоганяти постійно, а досягати випереджального руху в розвитку держави.».

Якість освіти відбиває розвиток системи освіти і суспільства у певний період змінюється з часом залежно від вимог особистості, суспільства і держави. Категорія якість освіти виступає предметом вивчення філософи, психології, педагогіки, менеджменту освіти політології, соціології, економші . географії та ін.. наук.

Найпоширенішою моделлю у світі є проведення одного іспиту, результати якого можуть використовуватися і у школі, і у ВНЗ. Причому ступінь централізації при проведенні іспиту , зробити інструментарію, обробці й аналізі результатів різна.

Сьогодні освітяни України вивчають досвід інших країн і розробляють свою власну модель проведення оцінювання навчальних досягнень учнів системи середньої загальної освіти.

В роботі розглядаються територіальні аспекти показників результативності проходження процедури зовнішнього незалежного оцінювання з окремих предметів (української мови та літератури, математики, географії), традиційні та нові методи вивчення та розміщення підприємств невиробничої сфери.

Аналіз територіальних особливостей стану та результативності зовнішнього незалежного оцінювання на прикладі Харківської області показав, що більшість учнів потримали результати вище середніх по Україні тільки на рівні низьких і середніх балів. Всі показники, що стосуються балів вище 172 с значно нижчими за середній для України бал Малою є кількість учасників тестування, що набрати більше 184 балів (3,5%) — це один з найгірших результатів.

Для більш детального аналізу ситуації у розрізі окремих районів Харківської області, та на виконання мети дослідження нами були проаналізовані найгірші показники ЗНО з математики, української мови і літератури та географії. Для цього було побудовано рейтинг районів Харківської області з цих предметів по показниках 100 — 123 і 124 — 136 балів (додатки Б, В). Одним із основних чинників, що впливають на ситу акцію в цих районах е кадрова політика по відношенню до керівних кадрів системи освіти, забезпеченість кваліфікованими педагогічними працівниками та низький рівень матеріально-технічного забезпечення.

Аналізуючи діаграми, які побудовані нами що висвітлює результативність ЗНО по районах області, мусимо відмітити, що для більш віддаленіших районів Харківської області характерні низькі показники результативності з української мови та літератури та математики, для районів Зміївського , Ізюмського, Первомайського, Дергачївського з географії, що свідчить про те, що, крім недостатнього кадрового забезпечення цих районів, маємо низький рівень матеріально-технічного забезпечення, інформатизації закладів освіти, транспортної інфраструктури тощо Все це також може свідчити про те, що існує залежність між рівнем урбанізації території та результативністю зовнішнього незалежного оцінювання.

Розвиток системи освіти, у контексті якого проводилися дані дослідження, значною мірою зумовлюється геодемографічними факторами, які в свою чергу залежать від економічного та соціального розвитку області. Кризовий стан господарства негативно вплину в на демографічні процеси Це виявилося у зниженні природного приросту населення, позначилося на напрямах, величині та структурі міграцій, а також динаміці чисельності населення області, трудових ресурсах, їх територіальному зосередженні та зайнятості.

Проаналізувавши теоретичні аспекти запровадження зовнішнього незалежного оцінювання можна дійти висновку, що, по-перше, це багатоаспектний процес, і розгляд його в площині географії може показати якісні відмінності у територіальному розрізі.

Виходячи із завдань нашої роботи нами було здійснено аналіз теоретичних джерел, статистичних матеріалів, звітної інформації, картографічних джерел і т. ін. Прийшли до висновку, що питання інтерпретації результатів оцінювання розглядатися недостатньо, а питання у контексті територіального розміщення практично не розглядатися.

На великому обсязі фактичного матеріалу проаналізовано результати ДПА ЗНО зроблено порівняння результатів державної підсумкової атестації з деякими результатами. Зовнішнього незалежного оцінювання на прикладі регіону. В контексті цих завдань було Здійснено узгодження отриманих результатів до картографічної основи.

На мій погляд, обраний напрямок дослідження вбачається досить перспективним. Тому МИ плануємо даті проводити дослідження за напрямами картографування засобами Якісного фону найнижчих та найвищих показників для усіх предметів, які виставлені на Зовнішнє незалежне оцінювання ; картографування способом діаграм території Харківської області за повним спектром показників результативності ЗНО, створення картографічних матеріалів для Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (Сумська Чернігівська Харківська області).