Територіальна організація закладів охорони здоров’я Харківської області

Дослідження закладів медичної системи окремого регіону, як і в цілому країни дозволяє виділити вузлові проблеми для окремих територій, запропонувати конкретні заходи покрашення медико-демографічної ситуації. Тому питання вивчення медичної системи регіонального рівня є актуальним.

Об’єктом дослідження виступають заклади охорони здоров’я Предметом — особливості територіальної організації закладів охорони здоров’я Харківської області Мета розкрити особливості територіальної організації закладів охорони здоров’я та провести аналіз сучасного стану медичної допомоги населенню.

Головним поняттям даної теми виступає поняття «охорона здоров’я» В широкому значенні охорона здоров’я населення — це основа соціальної політики держави, одна з найважливіших галузей економіки. Рівень розвитку охорони здоров’я визначає в кожній країні рівень благополуччя населення, відображає спосіб його життя, виступає в ролі своєрідного індикатора соціально-економічної ситуації.

Харківська область традиційно відрізнялась досить складною й розвиненою інфраструктурою в галузі охорони здоров’я. Зараз медичну допомогу населенню області надають більше 500 медичних установ різної форми власності й підпорядкування Крім того, в 758 здоров пунктах і фельдшерсько-акушерських пунктах надається долікарська медична допомога сільському населенню 353 лікувально-профілактичні установи безпосередньо підлеглі чи підвідомчі Управлінню охорони здоров я облдержадміністрації, 87 з них фінансуються з бюджету Управління охорони здоров я Харківського міськвиконкому.

Аналіз компонентної структури системи охорони здоров’я свідчить про наявність диспропорцій у розвитку окремих компонентів. Так. згідно з нормативами, що містяться у Державних будівельних нормах України ДБН-92*, у районах Харківської області має місце великий дефіцит потужностей амбулаторно-поліклінічної мережі, забезпеченість якою повинна становити не менше 260 відвідувань у зміну на 10 тис. жителів, лікарняної мережі, забезпеченість якою повинна становиш не менше 135 ліжок на 10 тис. жителів. Ці показники є доцільними тільки для Харківського району.

У місті Харкові і Харківській області знаходиться 14 навчальних закладів охорони здоров’я із них: 9 навчальних закладів у м. Харкові та 5 — у Харківській області.

Для покращення територіальної організації закладів охорони здоров’я потрібне створення оптимальної системи надання лікувально-профілактичної допомоги, яка забезпечить доступність і якість основних видів медичних послуг відповідно до базового стандарту якості загальнодоступної медичної допомоги. З цією метою необхідно здійснити реструктуризацію галузі на основі науково обґрунтованих потреб міського та сільського населення у різних видах медичної допомоги, пріоритетного розвитку такої допомоги на засадах сімейної медицини (загальної практики), а також реструктуризацію стаціонарної та спеціалізованої допомоги, упорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів.