Теоретико — правові аспекти правового статусу лікаря

Мета дослідження — комплексний науковий аналіз теоретичних аспектів правового статусу лікаря, визначення його особливостей, відповідності чинного національного законодавства міжнародним стандартам у цій галузі; обґрунтування висновків, конкретних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства у цій сфері.

Для досягнення зазначеної мети в дослідженні ставляться та вирішуються такі основні завдання: охарактеризувати елемента правового статусу лікарів; здійснити класифікацію прав лікарів та визначиш їх відповідність міжнародним актам; визначити види юридичної відповідальності лікарів та проаналізувати їх, з’ясувати, який вид відповідальності є пріоритетним на сьогоденному етані розвитку охорони здоров’я в Україні; розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері регламентації правового статусу лікаря

Новизна нашої роботи полягає в тому, що вона є конкретним дослідженням загальнотеоретичних загад правового статусу лікаря, в якому вперше здійснена спроба класифікації прав лікаря та проаналізовано види цих прав, визначено відповідність прав та обов’язків міжнародна — правовим актам у цій галузі; здійснено класифікацію злочинів, які можуть вчинятися лікарями за таким критерієм як безпосередній об’єкт злочину.

Практичне значення роботи полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження ми визначили, що національне законодавство повною мірою не відповідає міжнародним тюрмам і тому необхідно ратифікувати рад міжнародних договорів. Це, в свою чергу, зробить національне законодавство більш досконалим і дозволить гарантувати права лікаря, охороняти їх від порушень і протиправних посягань. Загалом робота буде корисною для ознайомлення не тільки правознавцями, а і медичними працівниками, рівень обізнаності яких про свої права, обов’язки і відповідальність є недостатньо високим.

Основні методи дослідження — порівняльно-правовий, формально-логічний, формальна юридичний, логічно-семантичний. логіко-юридичний, системно-функціональний.

Робота складається зі вступу, п’ята розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаної літератури, нормативних актів і додатків.

В результаті проведених досліджень при написанні науково-дослідницької роботи ми прийшли до таких висновків:

Лікарі, як соціальна група, мають спеціальний правовий статус, в регламентації якого важливу роль відіграють норми моралі і в силу якого вони наділяються додатковими правами.

Специфічними правами лікарів є професійні і спеціальні. Професійні права лікаря — це юридично закріплені вид і міра можливої поведінки, які належать всім лікарям в силу їх професійної незалежності. Такі права ми класифікували на професійно-кваліфікаційні, професійно-соціальні, професійно-охороні, професійно-захисні. Спеціальні права лікаря — вид і міра можливої поведінки конкретного лікаря, що виникає на підставі певних особливостей його трудової діяльності і надасться з метою компенсації порушених чи обмежених в ході трудової діяльності прав. Вони надаються у разі порушення чи обмеження конституційних і професійних прав і виконують право відновлювальну функцію.

Професійним обов’язком лікаря є вид і міра його належної поведінки при здійсненні медичної діяльності. Значна кількість обов’язків лікарів по відношенню до пацієнтів мають переважно моральний, а не юридичний характер, проте, в результаті їх нормативного закріплення, вони набули обов’язкового значення. Для правового регулювання обов’язків лікарів необхідна ратифікація низки міжнародних актів.

В Україні основними видами юридичної відповідальності лікарів є кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна Довгий час провідну роль відігравала саме кримінальна відповідальність, проте на сьогодні лікарів частіше привітають до цивільно-правової відповідальності в силу її право відновлювального і компенсаційного характеру.