Таємні політичні організації наддніпрянської України перша половина 19 століття

Однією з найважливіших проблем в українській історії вважається проблема початку політичного етану протистояння українсько-російської інтелігенції проти російського царизму Ця тема г актуальною й сьогодні, адже не знаючи витоків цього процесу, не можна зрозуміти загальної картини подальших подій, тієї боротьби, поштовх до якої зробили організації декабристів та Кирило-Мефодіївське товариство Декабристів можна назвати початковим кроком, після якого розпочалося справжнє пробудження українських національно-патріотичних сил.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури

В першому розділі розглядаються:

  • Умови появи революційних поглядів у дворянства.
  • Перші політичні організації, їх цілі та програмні документи.

В другому розділі описується:

  • Початок повстання декабристів (події на Сенатській площі)
  • Розвиток повстання на Україні (виступ Чернігівського полку).
  • Арешт та слідство над декабристами.

Третій розділ досліджує формування Кирило-Мефодіївського товариства, характеристику організаторів та активних членів.

У четвертій частині на основі, майже виключно, слідчих матеріалів розглядається слідство та вироки дані кирило-мефодієвцями, їх правильність. Крім того на початку розділу коротко висвітлюється практична діяльність товариства, яка заклечалася у розповсюдженні ідей та вербуванні нових членів.

В заключній частині наведено висновки по темі роботи. В результаті роботи я дійшов таких висновків:

Головна мета таємних організацій, діючих у першій половині XIX століття — Відміна кріпацтва. Маючи інші цілі, були різні способи їх реалізації.

Усі об’єднання декабристів представляли собою сформовані організації з усіма оповідаючи ми атрибутами Кирило-Мефодіївське товариство, скоріше нагадувало гурток, учасники якого не були повністю ідентичні в своїх цілях.

Також, члени всіх організацій ділилися на прихильників радикальних чи помірних поглядів. У декабристів це вилилося у революційне Південне та помірне Північне (керівник — М.Муравйов) товариства. З початку існування Кирило-Мефодіївського Товариства, були члени, які стояли на революційних методах.

реформування держави (М.Костомаров, В. Білозерський та інші), були члени, які не вірили в мирне досягнення своєї мети, і думали, що зробити це можливо лише шляхом революції (Т.Шевченко, М.Гулак).

  • Значення таємних організацій полягає у тому, що вони являли собою перин спроби офіцерсько-дворянської та різночинмицької інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу розвитку країни. Їх діяльність — це початок національного відродження України та Росії. Ці політичні товариства сильно вплинули на подальші покоління революціонерів. Вони ознаменували початок боротьби інтелігенції з російським царатом.