Сучасний український молодіжний рух: проблеми та перспективи розвитку

Актуальність:

обумовлена зростанням інтересу молоді до такого вельми важливого і необхідного аспекту соціально-економічного та політичного життя країни як молодіжний рух.

Мета роботи:

Полягала у комплексному аналізі сучасного молодіжного руху в Україні його аналізу його положення, характеристик, здобутків .

Основними завданнями стали:

  • характеристику особливостей розвитку молодіжних організацій сьогодні, визначення їх практичного значення в суспільно-політичному житті країни;
  • доведення важливості роботи таких організацій, розкриття змісту їх існування як такого;
  • добір, вивчення та опрацювання наукових, історичних джерел, наукової літератури;
  • формування власної позиції щодо даної теми.

Практичне значення визначається популяризацією знань про молодіжний рух перш за все серед самих діючих осіб — молодих людей, але головна мета, безперечно, — збільшення рівня свідомості українців, усвідомлення їх славного минулого з метою побудови гідного майбутнього.

Робота складається з трьох розділів, плану, додатків, висновків та списку літератури. Обсяг роботи становить 42 сторінку. Обсяг літератури нараховує 12 джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, з’ясовується мета та завдання роботи.

У першому розділі мова йде про таке важливе на сьогодні поняття як «політична культура молоді», з’ясовується важливість та необхідність існування цього важливого атрибуту сучасного громадсько-політичного життя молоді, розкриваються психологічні особливості молодіжного лідерства.

У другому розділі розповідається про стан справ щодо даного питання у Швеції. Аналізується досвід європейської держави, порівнюються загальні положення.

Третій розділ присвячено сучасному українському молодіжному рухові, його періодизації, здобуткам та надбанням.