Суб’єкти спадкових правовідносин

Цивільне право відноситься до фундаментальних галузей права, які регулюють найбільш значимі для життя людини відносини. Норми цієї галузі права спрямовані на максимальне задоволення потреб та інтересів людини за її життя. Проте, окремі її норми призначені для забезпечення прав людини і після її смерті Мова йде про такий інститут цивільного права як спадкове право. Інститут спадкового права в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України, тісно пов’язані з усіма видами майнових прав.

Життя людини не вічне. Настає час, коли вона помирає, залишаючи після себе не тільки пам’ять, а й деякі речі, тощо. Тому виникає потреба у регулюванні зазначених відносин, яке здійснюється за допомогою норм спадкового права.

Спадкування виникло разом з виникненням цивілізації і буде існувати, поки буде цивілізація Засобом спадкування, люди з давніх давен намагалися в такий спосіб полегшити існування своїм нащадкам після своєї смерті, піклування і турбота за яких завжди була і є властивою людям.

Спадкове право виконує вельми важливу функцію — дозволяє не втратити ті права та обов’язки, що виникли за життя у суб’єкта, а забезпечити їх перехід до спадкоємців після його смерті, а тому, в кінцевому підсумку, забезпечує правонаступництво поколінь.

Будь-яка правова галузь або підгалузь мас своїм предметом регулювання певні суспільні відносини, які, внаслідок правового регулювання, стають правовими. Предметом спадкового права виступають відносини посмертного правонаступництва у майні спадкодавця, спадкоємців га інших осіб (сингулярних правонаступників).

Загальновідомим є те. що правові відносини мають певну внутрішню структуру. Спадкові відносини, як і інші правовідносини, складаються із трьох основних елементів суб’єктів, об’єкту та змісту. Іншими словами, спадкові правовідносини існують між певними Учасниками, що наділені відповідними суб’єктивними правами та юридичними обов’язками та виникають щодо певного майна – спадщини.

Ціль роботи: Дослідити розвиток інституту спадкового права, встановити правовий статус учасників спадкових правовідносин, а саме суб’єктів (фізичних і юридичних осіб); Розглянути особливості спадкових правовідносин, визначити їх ознаки; визначити порядок здійснення суб’єктивних прав, учасників спадкових правовідносин, дати визначення поняттю спадковому договору і визначити обов’язки його сторін (набувача і відчужувача).

Актуальність роботи: розвиток і становлення нових економічних, соціальних і інших відносин в суспільстві привели до зміни інституту власності. Спадкове право стало актуальним не тільки для фізичних, але і для юридичних осіб, так як право спадкування , право власності нерозривно зв’язані між собою.

Питання спадкового права в даний час набувають все більшої значущості та актуальності. Це пояснюється в першу чергу тим що в результаті становлення ринкових відносин, закріплення за фізичними та юридичними особами права приватної власності на майно, коло об’єктів, які можуть переходити в порядку спадкування значно розширилися. Крім цього розширилося коло спадкоємців за новим ЦК (п’ять черг спадкоємців,спадкування за правом представлення). Отже потребує дослідження.