Соціометрія як метод вивчення відносин в малих групах

Структура робота. Робота містить введення, 4 розділи, висновок, бібліографію.

Загальновідомо, що одним з ефективних способів вивчення відносин у малій групі є метод соціометрії. Питання вивчення відносин у малих групах за допомогою соціометрії є актуальним для сучасної соціології і соціальної психології.

Дослідження багатьох вчених присвячені використанню соціометрії в процесі вивчення внутрігрупових відносин у шкільних класах. Так, Ю.З. Гильбух і О.В.Киричук, М.В. Гамезо і И.А. Домашенко, Л.М. Фридман застосовували соціометрію для вивчення відносин в учнівських класах і використовували отримані дані в практичній виховній роботі.

Соціометрія являє собою галузь соціології і соціальній психології, що вивчає міжособистісні відносини в малих групах, з іншого боку — експериментальний метод, що дозволяє досліджувати міжособистісні відносини в малих групах.

Вивчивши вибори, зроблені членами малої групи за визначеним критерієм можна виявити своєрідність неформальної структури групи і змістовних характеристик цієї структури.

Мала група є частиною безпосередньої о соціального середовища людини. Звичайно вона нараховує від 2—3 до 40—45 осіб. Процес безпосередньої соціальної взаємодії, що відбувається в малій групі і створює соціальне «мікросередовшце» людини, є надзвичайно сильним фактором формування і виховування особистості, соціально-психологічного стимулювання і регулювання її діяльності. Хоча і не існує загальноприйнятої класифікації малих груп, мається безліч їхніх розподілів, заснованих на різних критеріях Одним з найбільш ефективних способів дослідження емоційно-безпосередніх відносин усередині малої групи є соціометрія. Вона являє собою своєрідний спосіб кількісної оцінки міжособистісних відносин у групі. Призначення соціометричної процедури: (1) вимір ступеня згуртованості — роз’єднаності в групі; (2) виявлення «соціометричних позицій», тобто спів відносин авторитету членів групи по ознаках симпатії — антипатії, де на крайніх полюсах виявляється «лідер» групи і «відторгнутий»; (3) виявлення внутрігрупових підсистем — утворень, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери».

Виникнення і розвиток соціометрії (як теоретичної системи і як системи практичний методів) зв’язані з життям і творчістю соціолога, психіатра і соціального психолога Джекоба Л. Море, який вважається її засновником.

Система соціометрії містить три елементи: соціус (товариш, друг), вимір (міра) і драму (дія, акт). Звідси три напрямки в дослідженні: дослідження груп, дослідження виміру і дослідження дії.

Соціометрична техніка дослідження малої групи побудована на тім. досліджувані обирають (чи відкидають) партнерів для спільного проведення вільного часу, спільного навчання і т.д. Обробка і представлення отриманих соціометричних даних передбачає побудову соціоматриці і соціограми, а також соціометричних індексів.

Як демонстрацію використання соціометрії для вивчення відносин у малій груш я обрала приклад дослідження, проведеного в 5-му класі Харківської гімназії № 43. На даному прикладі побачили як використовують соціометрію для вивчення.

Я вважаю, що надалі основні зусилля дослідників в області вивчення малих груп будуть спрямовані на розробку нових методик, удосконалення наявних методів, а на пошуки їх оптимальних сполучень.

Соціометрія, як і інші методи соціології постійно розвиваються й удосконалюються. Перспективи подальшого їхнього розвитку насамперед зв’язані з удосконалюванням процедури збору інформації і її аналізу, використання мови теорії графіків і сучасної обчислювальної техніки, сполучення соціометричних і інших методів вивчення малих груп.