Соціологічні аспекти зміни поколінь

Темою мого дослідження я обрала взаємовідносини між батьками та дітьми. В основі цього лежить соціологія молоді. Я вважаю, що проблема відносин між батьками та дітьми с однією із найактуальніших на сьогодні. Метою роботи с дослідження соціально-культурних проблем розвитку молоді і формування її громадянської позиції, а також соціологічний аналіз відносин між батьками та дітьми.

Соціологія молоді є окремою спеціальною соціологічною галуззю знання і в процесі свого інституту соціального оформлення спирається на сучасне розуміння соціології та її предмета. Відповідно до загальної соціально-філософської гуманістичної орієнтації суспільного розвитку і досягнутого рівня соціологічного знання як центральне поняття і головна соціологічна категорія нині на перший план висувається сфера суб’єкта. Соціологія сьогодні, на думку відомого російського соціолога Ядова, розглядається як наука про соціальні спільноти, механізми їх становлення, функціонування і взаємозв’язку. Однією з таких спільнот є молодь, об’єктивне становище якої та її суспільна роль уже давно переросли межі попередньо вживаного до неї поняття «група», а суспільні вимоги до молоді, які неухильно зростають, потребують її розгляд) насамперед як соціального суб’єкта, який перебуває в процесі становлення і соціального дозрівання і який дедалі більше стає реальним фактором суспільного поступу.

Метою моєї роботи було дослідження соціально-культурних проблем розвитку молоді і формування її громадянської позиції, а також соціологічний аналіз відносин між батьками та дітьми. Для цього я використала відповідну наукову літератур) щоб дослідити теоретичні засади цього питання. В процесі роботи були проаналізовані праці таких фахівців-соціологів, як Черниш Н.А.. Диба ВТ. Сокурянська Л Г., Головатий И.В.Це дало змогу прийти до таких висновків: проблема взаємовідносин між батьками та дітьми завжди залишається актуальною;молодь є окремою соціальною групою суспільства; великий вплив на формування громадської позиції молоді здійснює не тільки родина та школа, але й сучасні засоби масової інформації, бо в сучасних умовах змінюється провідна роль родини у вихованні дітей.

Соціологія молоді є одним з найважливіших розділів соціологічної науки, яка потребує подальшого розвитку і дослідження. Проаналізувавши причини негативних соціальних явищ серед молоді, я прийшла до висновку, що нині молодь-це одна з найвразливіших в економічному плані га найбезправніша в соціально-правовому значенні соціальних спільнот, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруженості й психологічного дискомфорту. У сучасних умовах нових, ефективних та відносно безболісних форм соціалізації молоді поки що практично не існує. Розширення можливостей самостійного вибору життєвого шляху при одночасному зростанні особистої відповідальності-також нове явище, до якого більшість молодих людей виявилася неготовою. Багато представників молодого покоління оцінює своє соціальне становище із загально цивілізаційних позицій, найчастіше порівнюючи його зі становищем ровесників в інших, переважно високо розвинених країнах;це часто спричиняється до появи завищених соціальних вимог молоді.

Роботу було продовжено в цьому навчальному році. на основі соціологічних досліджень дітей та підлітків нашої школи, для того, щоб підтвердити свої висновки практичним шляхом. Результати дослідження представлені в II розділі моєї роботи. Результати соціологічного дослідження рекомендовано для використання під час виховних годин та батьківських зборів в восьмих, дев’ятих класах.