Соціальна структура українського суспільства на сучасному етапі

Сьогодні в Україні відбувається процес глибокого соціального розшарування суспільства. Суттєвих змін зазнали традиційні суспільні класи, соціальні групи і верстви. Це може призвести до поляризації соціальних сил, нарешті викликати соціально-політичний конфлікт. Тому глибоке вивчення і всебічне дослідження проблеми соціальної структури і соціальної стратифікації у сучасному українському суспільстві постає, як одне з найголовніших завдань філософської та соціологічної наук.

Проблема соціальної структури суспільства взагалі належить до числа класичних. До неї окремих аспектів звертались мислителі Античності (Платон, Аристотель), Середньовіччя, Відродження і Нового часу (Конфуцій, Аврелій Августин, Ніколо Макіавеллі, Томас Гобс, Жан-Жак Руссо, Георг Гегель та інші).

Так на думку Платона, суспільство є об’єднанням людей для своїх потреб. За Аристотелем, воно є втіленням притаманного від народження соціального інстинкту людини. Просвітителі Т. Гобс, Ж.-Ж. Руссо та французькі матеріалісти трактували суспільство як форму суспільної угоди.

Багато уваги вивченню проблем сучасного суспільства приділяють сучасні вчені Атаманюк З.М., Борисюк СЛ., Базулін В.С., Волович В.І., вчені Київського та Харківського державних університетів. Однак аналіз вітчизняної філософської та соціально-політичної літератури свідчить про незначну кількість прань з даної проблематики. Незважаючи на постійний інтерес до проблеми соціальної структури українського суспільства на сучасному етапі, вона залишається актуальною та до кінця не вирішеною.

Оцінюючи стан соціальної структури українського суспільства, характер його диференціації і спотворену тенденцію до все більшої його поляризації, можна зробити висновки, що соціальна структура сучасного суспільства — це перш за все, результат його руху, соціальної еволюції. Процес формування соціальної структури України продовжується.

Метою цієї роботи є узагальнення основних поглядів на проблему соціальної структури українського суспільства на сучасному етапі. Для її досягнення необхідним є вивчення розвитку ідей про соціальну структуру суспільства взагалі в історії філософсько-соціальної думки та соціальну структуру сучасних розвинутих суспільств, визначення головних аспектів, за якими розглядається питання про аналіз різних підходів до розв’язання даної проблеми.