Соціальна держава: шляхи розбудови в країні (проблеми і перспективи)

Україна проголошена соціальною-правовою і демократичною державою, у якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Держава для людини, а не навпаки — такий зміст багатьох конституційних норм, які визначають загальнодержавну політику у соціальній сфері, забезпечують соціальну спрямованість економіки Головне завдання соціальної держави зумовлює визначення основних принципів, які усвідомлюватись громадянами і реалізувались через діяльність державних інституцій, а саме: принцип загального добробуту, принцип соціальної справедливості; принцип солідарності; принцип субсидіарності; принцип соціальної

Серед основних принципів соціальної держаки пріоритетним доцільно визнати принцип загального добробуту. Він спрямований на повне, гарантоване забезпечення потреб громадян у необхідних матеріальних і духовних благах.

Принцип соціальної справедливості визначає міру забезпечення окремих громадян матеріальними і духовними благами відповідно їх внеску у суспільно корисну працю.

Принцип солідарності означає взаємодопомогу та взаємопідтримку між різними верстами та віковими групами населення і виходить із засадних моральних цінностей людської о існування. В основі цього принципу — соціальна відповідальність працюючих ж непрацездатних.

Важливим принципом соціальної держави є принцип субсидіарності, який маг дві складові: по-перше, це перетікання коштів від більш успішних до менш успішних за ринкових умов; по-друге, цей принцип передбачає законодавче регулювання взаємодії у соціальному секторі державних і недержавних структур з наданням громадським та приватним ініціативам переваги у фінансуванні соціальних програм.

Принцип економічної безпеки обумовлює га гарантує безпеку людини, суспільства га держави від внутрішніх й зовнішніх загроз шляхом скоординованої системи національної безпеки і соціальної політики, розвитку системи соціального (державного га недержавного) страхування, інтеграції України в міжнародну систему соціального розвитку

Етапи та напрями розбудови соціальної держави

  • на першому етапі — початковому (до 2010 р.) повинна бути створена наукова концепція соціальної держави, удосконалена правова основа на всіх рівнях влади; повинні бути підготовлені необхідні кадри, структури і механізми, основні напрями соціальної й економічної політики для функціонування соціальної держави. На цьому етапі слід вирішити найгостріші соціальні проблеми, у першу чергу, підвищення середніх рівнів забезпечення соціальних гарантій:
  • на другому етапі — перехідному (до 2015 р.) повинні бути апробовані закони, підзаконні акти, ефективність роботі органів влади та управління, місцевого самоврядування, соціального партнерства та ін. Після апробування повинні вноситися відповідні корективи у всю законодавчу базу, структури органів влади та управління, в Державні соціальні стандарти тощо. Необхідно реалізувати цілі розвитку України, затверджені Україною на саміті тисячоліття (2002 р.) Декларацією Тисячоліття. підписаною 180 країнами — членами ООН;
  • на третьому етапі — період стабільного функціонування й розвитку соціальної Держави (до 2020 р.) наблизитися до європейських кількісних стандарті в соціального розвитку.

Висновки

  1. Створення правової соціальної держави повинно стати загальнонаціональною ідеєю і програмою дій всіх громадян України.
  2. Становлення та розвиток соціальної держави України повинно забезпечуватись наступними пріоритетами:
  • гарантуванням конституційних прав і свобод людини і громадянина;
  • розвитком громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
  • зміцненням політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
  • створенням конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпеченням постійно зростаючого рівня життя й добробуту населення;

— розвитком духовності, моральних засад, інтелектуальної о потенціалу українського народу, зміцненням фізичного здоров’я нації, створенням умов розширеного відтворення населення.

  1. Реалізація визначених положень сприятиме становленню України високорозвиненої європейської соціальної держави, яка забезпечує розвиток людського потенціалу, бере на себе відповідальність за соціальну справедливість, соціальну безпека соціальну рівність, добробут громадян га соціальну злагоду в суспільстві.