Синдром бездітності — криза чи модернізація інституту сім’ї

Протягом багатьох століть шлюб, сім’я , як соціальні інститути, що забезпечують відтворення і стійкість людського суспільства, були невід’ємними елементами структури соціуму. Проте сьогодні інститут сім’ї зазнає суттєвих змін, зокрема змінюються його функції, скорочується чисельність родини. Має місце такий феномен, коли подружжя не хоче мати дітей взагалі, тобто ідеться про « добровільно бездітну сім’ю».

Тож об’єктом роботи стали чоловіки й жінки, що свідомо відмовилися від народження дітей, а предметом дослідження — ціннісні орієнтації таких сімей.

Робота складаються зі вступу, трьох розділів, висновків, має список використаної літератури, висновки, додатки.

У першому розділі досліджуються теоретика — методологічні підходи до вивчення феномена сімей, «вільних від дітей» Автор аналізує різні погляди на сім’ю як феномен, характерні для дослідників 19 — 20 століть, розглядає різні варіанти сім’ї, її спільні та відмінні рисі. Особливе місце присвячене функціям сім’ї, в тому числі т.з. «провідній», трактуванню таких категорій, як «цінність», «ціннісні орієнтації, адже саме система цінностей впливає на мотивацію діяльності родини.

У другому розділі йдеться про трансформаційні процеси шлюбно — сімейних відношень, які знаходять своє вираження у зростанні кількості розлучень, позашлюбних союзах чоловіка й жінки, падінні рівня народжуваності.

Сучасну сім’ю все більше характеризує наявність нових форм, таких як «серіальна моногамія», «комуни» різного типу, «відкритий шлюб» тощо, відбувається соціально — економічна та психологічна переоцінка тендерних ролей жінки й чоловіка в суспільстві і сім’ї. Престиж сім’ї як вважають деякі дослідники, опустився до критичного рівня — цей факт знаходить своє підтвердження в результатах соціологічних досліджень вітчизняних учених. Аналізувати шлюбно — сімейні установки й перспективи розвитку інституту сім неможливо, не розглянувши демографічних тенденцій сьогодення, таких як зростання частки позашлюбних дітей, збільшення середнього віку вступу до першого шлюбу, зниження показника народжуваності для жінок молодого віку, зрештою, повна відмова від народження дітей.

Що ж д ціннісних орієнтацій українського соціуму, то дослідження засвідчують сталу тенденцію до пріоритету цінності «сім’ї» серед інших альтернатив, але сьогодні все більш небезпечними конкурентами сімейних цінностей стають «робота» та «матеріальне благополуччя». Загалом можна говорити, що наслідки модернізації суспільства впливають на структуру ціннісних орієнтацій українських сімей.

Розділ третій роботи присвячено програмі соціологічного дослідження, розробленої за допомогою фахівців соціологічного факультету Харківського національного університет) ім.. В Н Каразіна. Основним методом збору інформації стало напівформалізоване інтерв’ю з подружжями, що свідомо відмовились від народження дитини, а допоміжним — анкетування старшокласників та випускників ХЗОШ № 148 2000 — 2007 років щодо їх бачення проблеми.

Аналіз результатів дослідження дав можливість визначити причини «свідомої бездітності», головними з яких є особисті особливості подружжя та орієнтація на поза сімейні цінності. Отже, сім я без дітей є самостійно існуючою формою організації приватного життя, не орієнтованою на потребу в дітях. Таким чином «синдром бездітності, можна, вважати ознакою кризи сім і, хоч, безперечно, практика «свідомої і відмови від дітей» с негативним проявом процесу модернізації суспільства, на який не можна не звертати уваги.