Рух опору на Харківщині в період окупації (1941-1943 рр.)

На сучасному етапі перегляду і переоцінки багатьох проблем історії України, стало особливо актуальним всебічне і поглиблене вивчення історії своєї Батьківщини, виважені підходи до оцінок історичних подій і окремих її діячів.

Історія Руху опору на Харківщині у період окупації 1941-1943рр. у радянські часи представлялась як історія партійного керівництва підпільною і партизанською боротьбою. У радянській історіографії ця тема мала широке висвітлення у загальних і спеціальних працях, в тому числі харківських істориків, а також у збірниках документів і матеріалів. Для багатьох робіт характерна ідеалізація ролі партійного керівництва, відсутні будь-які натяки на помилки і прорахунки у формуванні та діяльності підпільного і партизанського руху. Багато тверджень тут були настільки звичні і традиційні, про них не замислювалися, а приймаєш як належне. Майже не досліджувались питання героїзму простих людей заради перемоги над фашизмом. Між тим внесок істориків у вивченні даної проблеми вагомий. Визнаючи заслуги радянської історіографії, сьогодні необхідно створити більш повну картину підпільного і партизанського руху, слід показати участь у цьому не тільки партійного і комсомольського керівництва, а і роль пересічних громадян області, їх почуття і героїзм, співчуття людським стражданням і любов до рідної Батьківщини.

Зважаючи на вищезгадане, автор мас на меті дослідити Рух опору на Харківщині в період окупації 1941-1943рр. у більш повному обсязі та визначити такі завдання: відтворити картину окупації Харківщини, простежити процес формування підпільних і партизанських загонів, проаналізувати помилки і прорахунки, допущені при цьому, визначити специфіку їхньої діяльності, значення і наслідки підпільного і партизанського руху, показати форми і засоби боротьби проти окупантів, цілі і зміст опору харків’ян та жителів області.

Однією із перших робіт, що висвітлювала питання антифашистського визвольного руху на Харківщині в період німецької окупації, став надрукований типографським способом «Звіт про діяльність підпільних партійних, комсомольських організацій і партизанських загонів Харківської області у період тимчасової німецька — фашистської окупації 1941-1943рр.,» Велику допомогу дня дослідження Руху опору на Харківщині в окупаційний період надала книга А.В.Скоробогатова «Харків у часи німецької окупації (1941-1943)». Про окупаційний режим, звірства та злочини німецько — фашистських загарбників на Україні розповідає збірник документів і матеріалів «Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні». Значний і цікавий матеріал є у збірнику документів і матеріалів «Харківщина у роки Великої Вітчизняної війни». Про підпільний і партизанський рух, організацію диверсійних актів, патріотичну діяльність безпартійних харків’ян, їх подвиги на фронтах війни розповідає книга «Партійна організація Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)». Певний інтерес викликає збірка спогадів учасників Великої Вітчизняної війни «У боях за Харківщину». Питання організації та основні напрямки діяльності Українського штабу партизанського руху, нелегального ЦК КП(б)У, обласних штабів партизанського руху розкриває книга «Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941- 1945рр.)» Важливим джерелом даної робо їй є документи Державного архіву Харківської області: Харківський обком КП(б)У; Колекція документів про формування партизанських загонів у Харківській області; Колекція фотодокументів з історії харківської партійної організації; Харківської міської управи.

Структура наукової роботи побудована відповідно до її назви. Вона має вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, дасться огляд літератури і джерел, визначається мета роботи; розділ 1 — Становище Харкова напередодні і під час окупації (1941-1943рр.); розділ 2 — Рух опору на Харківщині в період окупації (1941-194Зрр); висновки, список використаної літератури та джерел, додатки.

В результаті дослідження автор прийшов до таких висновків:

по-перше, рух Опору на Харківщині в період окупації (1941-1943рр) був складовою частиною загальноукраїнською руху Опору;

по-друге, особливості руху Опору на Харківщині: він включав усі форми і засоби боротьби проти окупантів: від відкрито вираженого протесту до збройної боротьби. Існувало багато вогнищ опору, що проявилося в різних організаційних формах. Вони охоплювали поряд з підпільними групами спеціальні диверсійні, розвідувальні, антифашистські групи, гуманітарні громадські організації допомоги пораненим і полоненим, євреям та іншим жертвам фашизму. Незважаючи на відсутність централізованого керівництва на початку окупації; недостатню підготовку людей для роботи у тилу ворога, матеріально-технічне і продовольче забезпечення; відсутність значних лісових масивів, що затрудняла мобільність партизанських загонів, репресії з боку німецько-фашистських окупантів, діяльність радянського підпілля і партизанських загонів не згасала.

По-третє, тема вивчена, але діяльність органів НКВС щодо боротьби у тилу ворота залишається маловивченою. Необхідно також дослідити долю простих людей під час окупації, їх повсякденне життя, як вони вижили у тяжке воєнне лихоліття.