Розвиток ерозійних процесів, як основного виду деградації чорноземів України на прикладі території Роганської селищної ради

Нині по всій території України можна знайти всі ознаки початку екологічної катастрофи. За офіційними даними щороку з орних земель змивається до 500 млн. т ґрунту, з яким втрачається 24 млн. т гумусу, 964 тис. т азоту, 678 тис. т фосфору, 9,7 млн. т калію. Середньорічний змив ґрунту по країні сягає 15 т.га, по областях він змінюється від 8 до 27т га. Збільшення лісистості, як захід по водо забезпеченню, ефективніший, ні дніпровські моря, якими покрито і безповоротно втрачено понад мільйон гектарів найродючіших лучних, лучно-чорноземних земель, де і без застосування добрив і зрошення одержували величезну кількість сіна. У процесі перетворення, справжній на Слобожанщині залишився лише на пагорбі між балками водозбірного басейну ріки Грунь, притоки Псла, — Михайлівська цілина. Однією з найхарактерніших ознак степу е поширення землериїв — земляних зайців, хом’яків, ховрахів, сліпаків, різних видів мишей.

На жаль, майже вся територія нашого краю розорана під сільськогосподарські культури. Значні частини полів тривалий час навесні або восени залишаються під паром не мають ніякої рослинності. Тому дощові води стікають поверхнею ґрунту й вимивають цінні, поживні для рослин речовини. Певна кількість перегною в цих ґрунтах втрачаєте. Інколи на таких полях виникають ще й пилові бурі, під час яких поверхневий родючого шар ґрунту зноситься вітрами.

Водна ерозія ґрунтів є найбільш істотним фактором зниження продуктивності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів. Втрати продукції землеробства віз ерозій перевищують 9—12 млн. тонн зернових одиниць щороку.

Якісний стан земельних ресурсів країни має сталу тенденцію до погіршення (солонцюватість, пере зволоженість тощо).  Перезволоженої ріллі, в цілому по Україні 8 відсотків, а в деяких областях (Львівська) — навіть понад 60 відсотків.

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення (особливо чорноземів), втрати грудочкуватої структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними наслідками, що звідси випливають.

Останнім часом посилилися процеси деградації ґрунтового покриву, які зумовлені техногенним забрудненням. Найбільшу небезпеку для навколишнього природного середовища становить забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами, збудниками хвороб.

Ерозія ґрунту — процес руйнування його поверхневого шару під впливом води чи вітру. Існує досить обґрунтована думка щодо розмежування термінів «водна» і «вітрова» ерозії. Врожайність культур на еродованих фунтах за рахунок добрив може зрости більше ніж у 2 рази. У міру збільшення ступеня еродованості ґрунтів ефективність добрив зростає.

Гостро стоїть проблема раціонального лісокористування, збереження та відновлення лісів, оскільки їх безсистемне вирубування призвело до негативних наслідків. Малозаліснені території по гребують створення лісонасаджень.