Проблеми доступності вищої освіти в сучасних соціокультурних умовах

Стан і перспективи вищої школи останнім часом привертають особливу увагу 1 фахівців, і політиків, і багатьох громадян нашої країни. У системі вищої освіти відбуваються значні соціальні, економічні, інституційні зміни.

Сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток системи вищої освіти, про свідчить зростання чисельності осіб із вищою освітою, розширенням прийому студентів на умовах повного відшкодування витрат у державні ВНЗ, формування розгалуженої мережі недержавних ВНЗ, в яких навчання ведеться тільки за плату. Водночас із цим на тлі зростання масштабів прийому у ВНЗ відбувається збільшення витрат населення на  підготовки до вступу до ВНЗ (оплата підготовчих курсів, занять із репетиторами). Він відображає посилення розриву між вимогами до рівня знань, достатнього дня успішного складання іспитів та вимогами до рівня знань абітурієнтів, що, складаються вищими навчальними закладами. Отже, ці проблеми розвитку вищої освіти і їх вирішення стали останніми роками предметом гострих дискусій. У процесі вивчення проблем доступності вищої освіти в сучасних соціокультурних було вирішено такі питання:

 • проаналізовано соціологічні та економічні концепції нерівності та справедливості в галузі освіти;
 • вивчено соціальні функції вищої освіти та її доступність;
 • досліджено ситуацію, яка склалася в галузі сучасної вищої освіти;
 • виявлено відмінності в можливостях здобути вищу освіту;
 • вивчено особливості потреб у вищій освіті та проблеми її доступності; вивчено проблеми доступності вищої освіти в Україні;
 • проведено соціологічне дослідження уявлень молоді про доступність та цінність вищої освіти.

Дослідження показало, що основними тенденціями у сфері сучасної вищої освіти в Україні можна назвати: збільшення прийому студентів у ВНЗ; зростання кількості установ вищого утворення державної і недержавної форм власності; скорочення обсягів державного фінансування системи вищої освіти; виникнення системи платної освіти; зниження якості освітніх послуг; формування в системі вищого утворення двох підсистем — елітне та масове невисокої якості; упровадження механізму незалежного зовнішнього оцінювання; переважання серед молодих людей потреби в придбанні соціального статусу «людини з дипломом».

Серед численних соціально-економічних характеристик осіб, які здобувають вищу освіту, чинниками, найбільш значущими для пояснення відмінностей у можливостях вступу до ВНЗ, є такі:

 • рівень здібностей;
 • якість здобутої загальної освіти;
 • обсяг та якість отриманих додаткових освітніх послуг (додаткові предмети в школі, підготовчі курси при ВНЗ, заняття з репетиторами);
 • рівень інформованості про можливості навчання за різними спеціальностями в різних ВНЗ;
 • фізичні можливості (наявність інвалідності);
 • склад сім’ї, рівень освіти та соціальний капітал її членів (норми, цінності);
 • економічний добробут сім’ї (рівень доходів та ін.);
 • місце проживання.

У сучасному українському суспільстві склалася нова модель ставлення до освіти — Уявлення про вищу освіту як обов’язково необхідному для молодої людини, тобто констатується перетворення освіти на норму. І для дітей із звичайних українських сімей не існує скільки-небудь серйозних і непереборних бар’єрів для вступу до ВНЗ. Однак, За наявності серйозних проблем і доходами при цінах, що постійно зростають, при високому рівні соціальної напруженості, відсутності довіри до найважливіших Державних і суспільних інститутів, недостатній упевненості в майбутньому. Доступність вищої освіти не належить до кола проблем, які українці вважають для себе Найбільш гострими.

Престиж вищої освіти серед сучасної молоді дуже високий. Вища освіта виступає необхідною умовою успішної соціальної біографії та розглядається як свого роду інвестиції в майбутню статусну позицію. Тим не менш, на думку старшокласників, сьогодні доволі часто існують проблеми з доступністю якісної вищої освіти. Основними чинниками. які впливають на вступ до ВНЗ, є меритокрагичні досягнення — добра підготовка до вступних іспитів і висока успішність у школі. У структурі життєвих досягнень молоді вища освіта входить до числа найважливіших життєвих цілей.

Зважаючи на актуальність тематики, дані, які було отримано під час дослідження можна використати при розробці методів впливу на рівень доступності вищої освіти для реалізації відповідних прикладних соціальних проектів.