Проблеми безробіття і зайнятості населення у Богодухівському районі Харківської області

Актуальність вивчення трудових ресурсів виходить з усвідомлення того факту Україна знаходиться у стадії активною розвитку суспільного виробництва і значущі одних і тих же ресурсів змінюється. Наприклад, в до індустріальному періоді домінують природні і трудові, в індустріальному — матеріальні і фінансові, в постіндустріальному інформаційні і інтелектуальні. Враховуючи той факт, що Харківська області, упевнено займає провідне положення серед індустріальних лідерів України трудові ресурси набувають особливої значущості, якісно трансформуючись в інтелектуальний матеріальний сегмент виробництва.

Предметом дослідження роботи стали трудові ресурси, проблеми зайнятості і безробіття Богодухівського району Харківської області.

Виходячи з цього, необхідно розглянути наступні питання:

  • Дослідження характеристик демографічної ситуації;
  • Дослідження статистичних даних по економічно активному населенню;
  • Дослідження проблем зайнятості та безробіття.

Результати дослідженні стосуються всього господарського комплексу, що охоплює всі галузі господарства будь-якої форми власності. Різноплановість економічних відносин доводить, що господарському комплексу необхідні найрізноманітніші і всесторонньо підготовлені трудові ресурси. Трудовий потенціал включає як діяльність традиційних підприємств, тобто самостійних господарюючих статутних суб’єктів, які здійснюють виробничу і науково-виробничу діяльність, так і бізнес (підприємництво), тобто активну, ініціативну діяльність окремих громадян і їх груп з виробництва товарів і послуг, в яких відчувається гостра потреба. Найбільш узагальненим показником розвиненої системи трудових ресурсів є показник виробленої продукції і послуг з розрахунку на одного жителя. Господарський комплекс характеризується певним співвідношенням галузей, тобто певною функціональною структурою. Для її характеристики використовуються також показники основних фондів, які узяті в цілому і характеризують потенційну економічну «потужність».

Практичне значення аналізу трудових ресурсів полягає в тому, що матеріали роботи можна використовувати як наочне застосування при аналізі демографічної ситуації, ринку праці сприяння зайнятості населення та забезпечення соціальної о захисну громадян від безробіття.

Проаналізувавши достатньо складну ситуацію у сфері зайнятості населення, утворених на ринку праці трудових ресурсів України й Харківської області, можна зробити наступні висновки:

Несприятливі умови праці, низька заробітна плата та заборгованість з виплати, відсутність на більшості підприємств соціальних пільг та компенсацій призвели до значної плинності кадрів на підприємствах та в організаціях області. Внаслідок цього посилилась напруга на ринку праці, оскільки пропозиція робочої сил переважала над попитом.

Проблеми зайнятості населення в нашій державі стають тим гостріше, чим глибше відбуваються ринкові перетворення в економіці. Наприкінці 90 років динаміці безробіття намітилась стійка тенденція збільшення кількості безробітних.

Однак офіційно зареєстрований ринок праці майже було сформовано за рахунок громадян, які зареєструвались у попередніх роках.

Політика з формування ринку праці стає більш багатогранною, спираючись законодавчу систему, яка все більш удосконалюється. В політиці формування ринку праці в Україні та Харківській області необхідно враховувати наступні моменти:

Існує стійка тенденція як в Україні, так і в Харківській області, з одного боку зменшення числа трудових ресурсів в цілому, з іншого — їх старіння.

Харківська область посідає 4 місце по кількості безробітних, кожен п’ятий з них проживає в сільській місцевості, при цьому серед безробітних 58,5 % — жінок.

Внаслідок аналізу ситуації на ринку трудових ресурсів можна побачити незначне збільшення чисельності економічно зайнятого населення, а також числа зайнятих в області інформаційно-обчислювальних послуг. Це, безсумнівно, відображає позитивні зсуви в економіці нашої держави.

Комплекс заходів по сприянню зайнятості населення можна поділити на дві

  • групи:
  • перша група заходів — це заходи єдиної технології обслуговування незайнятого населення у центрах зайнятості населення України та також Харківської області. Особливо ефективні, як видно з моєї роботи, активні форми;
  • друга група заходів — удосконалювання системи взаємодії центрів зайнятості та безпосередньо роботодавців, а саме підприємств різних рівнів та сфер господарства.

Україна, та насамперед, такі області як Харківська володіють величезним потенціалом висококваліфікованих трудових ресурсів, попит на яких з кожним роком зменшується. Отже, основною задачею політики сприяння зайнятості населення на сучасному етапі повинне бути створення підприємств різних форм власності на основі раціональної структурно-інвестиційної політики та системи сприяння працевлаштування населення в умовах побудови ринкової економіки.