Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні

Актуальність теми дослідження. Наша держава на рівні Конституції закріпила право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Окрім того, в Основному законі задекларовано, що держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності; не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Значущість вказаного підтверджує також п 8 ст. 92, згідно якого правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються виключно законами України.

Таким чином, держава на рівні Конституції визнала важливість правової регламентації окреслених сфер діяльності. І це зрозуміло, бо функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей суб’єктів господарської діяльності, а також їх конкуренцію, під якою розуміють змагальність суб’єктів господарювання, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких погребує споживач.

З конкуренції, що існує в умовах розвинених товарно-грошових відносин, виростає класична монополія. Негативні наслідки зловживання монопольним становищем на ринку з часом примусили держави з ринковою економікою прийняти відповідні нормативні акти спрямовані на обмеження цих негативних тенденцій.

На відміну від класичної монополії, «соціалістичний» монополізм народився в умовах досить специфічних форм економіко-організаційного розвитку нашої держави у складі СРСР, що стало наслідком свідомої економічної політики соціалістичної держави щодо планового ведення народного господарства на основі застосування переважно адміністративно-командних методів керівництва економікою, що зрештою призвело до перетворення її на єдиний народногосподарський комплекс.

Дослідження ступеня монополізації та рівня конкуренції в ринкових умовах показали, що в процесі переходу до ринкової економіки (а Україна знаходиться саме на цьому етапі) створення відповідної правової бази для демонополізації ринку, яка б відповідала сучасному розвитку економіки, є вкрай необхідним.

На жаль, на сьогодні проблема правового регулювання щодо створення ефективного механізму захисту економічної конкуренції в Україні залишається у багатьох аспектах нерозв’язаною, як на рівні сучасного законодавства, гак і на теоретико-правовому рівні. Саме актуальність вищезазначеної проблеми і обумовила вибір даної теми науково-дослідницької роботи.

Об’єктом дослідження є господарські відносини, які склалися за умов ринкової економіки у нашій державі.

Предметом дослідження є правове регулювання захисту економічної конкуренції в Україні.

Метою дослідження є виявлення шляхів вдосконалення нормативно-правового регулювання захисту економічної конкуренції в Україні.

Відповідно до мети дослідження були визначені наступні завдання: 1) ознайомитися з працями фахівців з названої теми з метою виявлення стану вивчення проблеми; 2) дослідити нормативно-правову базу, яка регулює питання, пов’язані з антимонопольної) діяльністю держави; 3) виявити суперечливі або недостатньо регламентовані у законодавстві питання щодо окресленої теми, 4) висвітити основні проблеми, пов’язані з реалізацією відповідних норм законодавства на практиці.

Методологічна основа дослідження. Для виконання поставлених завдань були використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції, класифікації, системно-структурний метод, а також спеціально-правові методи: порівняльно-правовий та юридико-технічний. Комплексне поєднання різних способів дослідження дозволило оптимально використати наявні джерела.

Основні положення. Проаналізувавши різноманітні нормативно-правові акти та фахов\ літературу ми дійшли наступних висновків. По-перше, теоретична бача цієї проблеми досить глибоко вивчена, але нормативно-правова база ще не досить пристосована для повного та ефективного регулювання ринку та запобігання будь-яким формам монополії, передумови для яких склалися ще за часів Радянського Союзу

По-друге, створення антимонопольного комітету з поширеною мережею структурних відділень стало дійсно важливим кроком до створення ефективної системи протидій монополіям. Наявність органу, який займається виключно питаннями, які стосуються протидії монополізації ринку, значно поглибшає ступінь контролю за ринком і створює необхідні умови для ефективного регулювання відповідних питань. Законодавством врегульовано питання легальної концентрації суб’єктів господарчої діяльності, але, на думку деяких дослідників, строки розгляд) справ Антимонопольним комітетом України потребують подальшого уточнення.

По-третє, відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції складає у більшості випадків адміністративну відповідальність у вигляді грошових стягнень на користь держави. На нашу думку, види та обсяг відповідальності за подібного роду порушення потрібно переглянути та доповнити більш жорсткими заходами впливу.

В цілому, розробка ефективного законодавства про захист економічної конкуренції має стати пріоритетним завданням дія правової спільноти нашої держави.

Структура та об’єм наукової роботи. Поставлені дослідницькі завдання обумовили певну структуру робота, яка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних нормативно-правових актів та літератури. Загальний обсяг наукової роботи складає 30 сторінок.