Права неповнолітніх та механізми їх захисту

Людина як член громадянського суспільства є суб’єктом прав, що випливають із природного права. Ці права притаманні всім від народження, вони не зумовлені належністю до громадянства певної держави й не залежать від ,того, визнає їх держава чи ні. Саме на постулатах та ідеях свободи, рівності, індивідуалізму, пріоритету прав людини ґрунтується сьогодні основні положення Конституції України.

Проблеми механізму реалізації прав людини досліджувалися в роботах таких радянських і сучасних українських учених, як С. С. Алексеев, В. І. Гойман, М. І. Козюбра, В.В. Копейчиков, С. Л. Лисенков, М. К. Маліков, В. С. Нерсесянц, ГІ. М. Рабинович, Ю. С. Решетов та ін.

У той же час мало визначеною залишається сфера дослідження механізму реалізації прав неповнолітніх.

Я в своїй роботі зупинився лише на реалізації деяких правах і свободах неповнолітніх. Справа в тому, що права людини є невичерпними. їх не можна перелічити, навіть в усіх законах світу. Вони виникають із моральних прав і залежать від умов нашої о існування, що постійно змінюються.

Особливу увагу я приділив розгляду таких питань, як заборона дискримінації за реалізація права на ефективні засоби правового захисту.

Крім того, я вважаю, що держава має створити умови, за яких стає можливою реалізація прав неповнолітніх. Якщо такі умови не забезпечені, то виникають проблеми. Деякі з цих проблем можуть вирішувати і самі неповнолітні. Як прикладом може послужити соціальний проект «Шкільний адвокат», який здійснюється в нашій школі.