Оцінка природних ресурсів і водного потенціалу Слобожанщини

Обновлена зростанням інтересу молоді до духовних святинь українського народу спостерігається посилена зацікавленість до краєзнавства — особливої сфери, що синтезує знання з географії, природознавства та історії.

Через все житія людина проносить любов до свого краю. Прагне близьким і рідним він стає не відразу. Уважно, вдумливо відносячись, до його вивчення, походивши околицями, луками, ярами і озерами, урочищами і галявинами, долинами, рівнинами, пройшовши уздовж річок і джерел, відкриєш світ нових цінностей. Придивившись до всього, що тебе оточує, і побачивши, який чудовий рідний край, і розумієш, яка близька тобі ця земля.

Мета роботи:

Проаналізувати зміну системи топонімів протягом XIX- XX ст. на матеріалах Харківщини.

Основними завданнями дослідження стали:

  • характеристика історичних та географічних особливостей розвитку географічних назв рідного краю;
  • визначити місце топонімів та мікро топонімів у житті людини, школи, суспільства, національної політики держави;
  • добір, вивчення та опрацювання наукових джерел;
  • проаналізувати можливість використання географічних назв в навчанні, вихованні та розвитку;
  • формування власної позиції на зазначену проблему.

Практичне значення визначається популяризацією знань про національну самобутність святині району серед школярів, як джерела інформації про географічні умови минулого часу; формуванні уявлень про топоніміку га про значення географічних назв та імен людей в географічний науці, розповідаючи про природні перлини нашого краю, красу і цінність ландшафтів.

Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та Додатків. Обсяг роботи становить 38 сторінок. Список літератури нараховує 40 найменувань.

У вступі з’ясовано мету та завдання роботи, зроблено огляд літератури, обґрунтовується актуальність дослідження та практичне направленість нашої роботи.

У першому розділі «Блакитні очі Слобожанського краю» подається географічне пізнання водних ресурсів Слобожанщини, проводяться географічні Дослідження пейзажу та детальне дослідження річок, а також з’ясовується влив водосховища на ландшафт нашого краю. У другому розділі: «Пейзажне різноманіття ландшафтів Слобожанщини», подається ландшафтна — гуманістичні ресурси  Харківщини, а також проводиться ландшафтний аналіз територій рідного краю — Слобожанщини. У висновках подається власна позиція автора дослідження, що топонімічного ландшафту — це частина історії народів, його господарські та культурні зв’язки.

Вивчаючи топоніми ландшафтів Слобожанського краю ми мали намір прослідкувати процес заселення краю, його етапи, з’ясувати деякі аспекти духовної та матеріальної культури місцевого населення в минулому.

Отже, дана робота показала, що у пізнанні топонімії Харківщини є історія, є сучасність, і, ми впевненні, є майбутнє. Це маленьке джерельце, з якого і складається інтелект нації.