Особливості розвитку освіти Слобожанщини на прикладі дитячого виховного притулку

Останнім часом в Україні спостерігається небувалий сплеск інтересу до історії рідного краю, де народилися і проживаємо зараз. Досліджуючи історію рідного краю ми дізнаємось про славне минуле, яке повинні пам’ятати і шанувати. Крім того, в умовах створенім молодої незалежної держави, є досить закономірним інтерес до минулого свого народу, яке обумовлює сучасність. Історики не акцентують особливу увагу на розвитку освіти у XIX столітті, бо відомо, що в цей час Україна була під владою Російської імперії. Тому представляється доцільним розглянути в даній роботі особливості розвитку освіти на Слобожанщині в XIX столітті, яке базувалося на розгалуженій системі початкових церковно-приходських шкіл та духовний училищ.

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вона дає змогу простежити за навчальним процесом в школі у Дитячому Духовному Притулку для сиріт духовного походження при Хорошівському Вознесенському дівочому монастирі, особливостями його організації та роботи.

Об’єктом даного дослідження є особливості розвитку освіти на Слобожанщині в XIX столітті (на прикладі Дитячого Духовного Притулку для сиріт духовного походження при Хорошівському Вознесенському дівочому монастирі).

Предметом дослідження — історія організації та роботи Дитячого Духовного Притулку.

Хронологічні рамки. Нижньою хронологічною рамкою дослідження є розвиток освіти наприкінці XVIII століття (мережа церковна — парафіяльних початкових шкіл). Верхньою хронологічною межею є кінець XIX століття.

Методи дослідження. Методологічною основою даної роботи є принцип історизму, який був реалізований з використанням таких методів: історико-порівняльного, аналізу і синтезу, логічного. Поєднання вищеназваних методів дало можливість повніше розкрити особливості розвитку освіти на Слобожанщині в XIX столітті.

ІІри дослідженні даної теми ми використовували дореволюційну та сучасну , спеціальну богословську літературу, архівні матеріали та сучасні газетні статті. Вся література містить тільки непрямі або фрагментарні відомості по даній темі, а про саму роботу Дитячого Духовного Притулку для сиріт духовного походження при Хорошівському Вознесенському дівочому монастирі не розглядалася зовсім.

Мета роботи полягає у вивченні та дослідженні питань, що стосуються розвитку освіти на Слобожанщині в XIX столітті, на прикладі Дитячою Духовного Притулку.

Досягнення мети зумовлює вирішення наступних задач:

Коротко охарактеризувати стан освіти в XIX столітті, і вияснити причини, що його зумовили;

Визначити проблеми, що виникли в галузі освіти в цей період;

Дослідити причини створення Дитячого Духовного Притулку»,

Фінансову основу;

Простежити за навчальним процесом в Притулку.

Робота складається зі вступу, 2 розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

У першому розділі автор стисло характеризує стан освіти на Слобожанщині в хід столітті та місце Харківського університету, як центру освіти на початку XX ст..

У другому розділі, на основі вивченого і розглянутого архівного матеріалу, проведено дослідження освітянського і виховного процесу у Дитячому Духовному Притулку для сиріт духовного походження при Хорошівському Вознесенському дівочому монастирі. Досить широко розглядається архівна документація, що розміщується в додатках, може полегшити дослідникам роботу в державному архіві Харківської області.

Результати дослідження можуть бути використані при вивченні історії України кінця XVIII — XX століть, краєзнавчих курсів, на лекціях по розвитку освіти на Слобожанщині в XIX столітті, проведенні екскурсій місцями Хорошівської о Вознесенського монастиря, матеріали про Дитячий Духовний Притулок можуть бути використані при організації краєзнавчого музею селища Хорошеве Харківського району.

Результати дослідження у вигляді доповідей були оприлюднені на відкритій краєзнавчій конференції учнів 10-11 класів Безлюдівського юридичного ліцею, на уроках з історії України та Харківщинознавства в 9 класах, виховних годин учнів 6-х класів Безлюдівського юридичного ліцею, захисту шкільної МАН.