Особливості молодіжного ринку праці Харківської області

Актуальність: Перехід до якісно нового стану ринку праці потребує розвитку його найважливіших сегментів, серед яких особливе функціональне значення має молодіжний. Сучасний розвиток цього сегменту характеризується посиленням протиріч між попитом на робочу силу молоді та її пропозицією, деформованістю регіональної, галузевої структури зайнятості, ускладненням процесу залучення молоді до сфери продуктивної трудової Діяльності, а також недосконалістю механізму його державного регулювання.

Об’єкт дослідження: молодіжний ринок праці.

Предмет дослідження: суспільного-географічні закономірності функціонування молодіжного ринку праці Харківської області.

Мети роботи: суспільно-географічного дослідження молодіжного ринку праці є виявлення основних закономірностей, факторів, умов його формування і функціонування тенденцій подальшого розвитку.

Завдання: 1. Проаналізувати еволюцію формування поняття «ринку праці» та значення молодіжного ринку прані; 2. Визначити основі передумови формування молодіжного ринку праці Харківської області; 3. Охарактеризувати стан зареєстрованого молодіжного ринку праці Харківської області: 4. Виявити суспільно-географічні особливості функціонування молодіжного ринку праці Харківської області, 5. Виявиш проблемні та перспективні напрямки розвитку молодіжного ринку праці Харківської області.

ступінь розробки проблеми: до наукової розробки теоретичних та приклад проблем розвитку національного ринку праці в умовах поглиблення його структури,  неоднорідності значний внесок зробили: С.І. Бандур, Д. П.Богиня. М І. Долішній, Н.М Лібанова. В.В. Онікіснко, І Л. Петрова, С.І Пирожков та інші.

Структура дослідження: дослідження проводилось в три етапи. На першому етапі к проведений аналіз літератури; на другому — збір та аналіз статистичного матеріалу третьому — отримання результатів дослідження та їх інтерпретація. Були використані такі методи: історично-географічний. статистичний, картографічний, метод системно структурного аналізу.

Результати дослідження: передумовами формування молодіжного ринку праці, Харківської області с несприятлива демографічна ситуація, негативні демографічні процеси що формують кількісний аспект трудового потенціалу. Найбільш сприятливу ситуацій мають економічно та соціально розвинуті райони Харківської області. Функціональне значення молодіжного ринку праці полягає в тому, щоб забезпечувати ефективну інтеграцій молоді в існуючий соціально-економічний простір.