Особисті немайнові права

Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина с однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі мас відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві нормою повсякденного життя.

Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що ідеї рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним.

Цінність особистих прав складається головним чином в тому, що вони самі і гарантії їхнього реального здійснення визначають становище людини в суспільстві, а, отже, і становище самого суспільства.

Цивільне законодавство незалежної України зараз перебуває на стадії активною формування — Проект Цивільного кодексу прийнято Верховною Радою України у першому читанні. Тому в роботі зроблено спробу проаналізувати особисті немайнові права з точки зору їх сучасної урегульованості і одночасно з точки зору Проекту Цивільною кодексу України. Наголос зроблено на особистих немайнових правах фізичних осіб, оскільки саме вони мають визначальне значення в цьому питанні

Для систематизації викладу пропонується розглянути особисті немайнові права згідно з класифікацією об’єктів цивільного права, запропонованою О. Підопригорою, відповідно до якої трупа об’єктів цивільного права, яку складають нематеріальні блага, поділяється на три види — результати творчої діяльності, службова і комерційна таємниця та особисті немайнові блага фізичної особи. На нашу думку, до цього переліку логічно додати ще ділову репутацію.

Питання врегулювання цивільно-правових відносин, пов’язаних із особистими немайновими правами, знаходиться на стадії активного розвитку. Наступним великим кроком у цьому напрямку повинно стати прийняття нового Цивільного кодексу незалежної України.

Найбільш врегульованою частиною сфери особистих немайнових прав є особисті немайнові права, пов’язані з майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, в той час як цивільно-правові відносини у сфері захисту базових конституційних прав людини, таких як право на життя, безпечне довкілля, недоторканість особистого життя тощо потребують уваги и як вчених-цивілістів, так і безпосередньо законодавця.

Крім того, стаття щодо захисту честі, гідності та ділової репутації може стати останнім часом найбільш «вживаною» у цивільних справах у судах. Досить згадати тучні позови на засоби масової інформації з астрономічними сумами на початку та скромними прозаїчними розмірами компенсацій або відмовами у кінці, що свідчить, на наш погляд, про недостатню правову культуру навіть найбільш освічених верств населення.

Важливо мата на увазі, що особисті немайнові права існують і повинні регулюватися цивільним правом незалежно від їхнього порушення, тому уявлення про регулювання них прав тільки за допомогою правил охоронного характеру є недостатньо повним і точним.