Національні чинники розбудови української держави

Ця тема актуальна в наш час; становлення, розбудова незалежної України від посиленої уваги до національних проблем нашої полі етнічної країни. Йдеться про утвердження національної самосвідомості українців, про необхідність обґрунтування національної ідеї для консолідації суспільства, про визначення місця і ролі українського народу в сучасному геопросторі.

Дана тема недостатньо вивчена, особливо, що стосується сучасного розвитку України, зважаючи на нові реалії становища українського народу, який нарешті, отримав незалежність. Серед істориків, які займалися проблемами зв’язку нації та держави, самовизначенням нації, етнічної свідомості потрібно відзначити праці М. Грушевського, М Драгоманова, В Липинського. Значний внесок внесли праці Ю Римаренка, О Шморгуна, О Куця, Я.Грицака, С Єкельчика.

Метою даної роботи є висвітлення проблем націотворення сучасної України, з урахуванням досвіду боротьби нашого народу за створення власної національної держави. Я прагнула довести, що наш народ повинен самоусвідомити себе як великий народ, позбавитися почуття меншовартості серед європейських народів.

В першому розділі «Етнодержавотворчі процеси в історії України» досліджується досвід українського народу в боротьбі за створення власної держави. Сформувавшись як нація, українці потрапили в залежність від інших держав. Надзвичайно ускладнилася ситуація на українських землях під владою Речі Посполитої. Національно-релігійне, соціально-економічне гноблення настільки посилилося, що виникла небезпека того, що українці щезнуть ж окремий етнос. Національно-визвольна боротьба мала наслідком утворення самостійної української держави, яка через зовнішні фактори та внутрішні протиріччя втратила незалежність. Процес державотворення в Україні пройшов значний шлях від усвідомлення необхідності власної держави, до автономістських позицій і, нарешті, до боротьби за власну державу. З цієї боротьби можна винести уроки про необхідність згуртованої політичної еліти, об’єднання народу спільною національною ідеєю, виваженої зовнішньої політики. Як показала історія, тільки в незалежній Україні наш народ має можливість вільного розвитку. Проте, зважаючи на багатоетнічність народу, проблеми «Сходу і Заходу України», кримськотатарську та русинські питання, перед Владою і народом стоїть завдання відродження української нації та інших етноспільнот при збереженні територіальної цілісності та вирішенні всіх міжнаціональних проблем.

В другому розділі «Проблеми етнополітики в розбудові Української держави» Увага приділяється необхідності цілеспрямованої діяльності держави з вирішення національного питання . Невід’ємними складовими цього питання є утвердження національної самосвідомості, мовна проблема, формування національної ідеї, яка б згуртувала народ, а не сприяла росту сепаратизму. Національне питання безпосередньо пов’язане з реалізацією етноспільнотами права на самовизначення. Тому в Україні, населеній представниками понад 130 національностей, маючи , крім українців, корінним населенням національних меншин — кримських татар (в Криму), росіян (на Слобожанщині), важливо вести пошуки гармонізації міжнаціональних відносин. Щоб створити сильну, багату державу, необхідно об’єднати народ спільною національною ідеєю, — проте, слід звернути увагу, що для нашого поліетнічного народу важливим є формування цієї ідеї на загальнолюдських демократичних засадах, а не на етнічній, щоб переросла вона в ідеологію націоналізму, не сприяла тенденціям сепаратизму та локальних конфліктів.

В третьому розділі «Національні інтереси України в сучасній геополітиці» розглядається геополітичне становище України в наш час, яке характеризуєте суперечливістю і непевністю у виборі пріоритетів. Досліджуються причини різні геополітичної орієнтації українців — на Росію чи на Захід. Це є наслідком того, що наша країна довгий час була в складі різних держав, необхідно враховувати менталітет українців різних регіонів, вивчати уроки історії. В цьому розділі дається характеристика геополітичних відносин України з сусідніми державами . з якими ми пов’язані історією економічними, політичними, культурними стосунками, і, крім цього, наявністю в нас національних меншин — вихідців з цих держав. Так і багато українців мешкає в сусідніх державах Ці діаспори часто впливають на міждержавні відносини. Тому геополітичними інтересами України є визначення пріоритетів у світовому співтоваристві з урахуванням національних інтересів.

Таким чином, в розбудові української держави велику роль відіграють національні чинники. Тільки вивчаючи досвід і уроки державотворення в Україні, згуртувавши народ спільною національною ідеєю, яка має втілюватися на принципах державності та поліетнічності, виховуючи самосвідомість українців, проводячи виважену в національних інтересах геополітику, ми створимо дійсно сильну, багату, демократичну, правову державу.