Моніторинг Харківських джерел

В роботі по темі «Харківські джерела» представлені результати багаторічних досліджень, що були започатковані гуртком «Юні геологи» в 2003р. На території м. Харкова розташовано понад двох десятків джерел, що використовуються населенням. Але санітарний та технічний стан їх дуже різний. Майже всі джерела відчувають вплив промисловості, транспорту та комунальної мережі. В деяких джерелах Харківською КГП «Південукргеологія» було зафіксовано хімічне й бактеріологічне забруднення.

Об’єктами спостережень були шість найпопулярніших джерел: Салтівське-1 (дж. №11), Салтівське-2 (дж. №13), Олексіївське-1 (дж. №7), Олексіївське-2 (дж. №8), Пантелеймонівське (дж. №10) і Шатилівське (дж.№6).

Метою роботи є режимні спостереження за методикою, розробленою Харківською КГП, що передбачають: щомісячні заміри температури води та дебіту джерел, облік відвідувань протягом доби, а також щоквартальний відбір проб води на хімічний аналіз.

режимних спостережень джерел також входить моніторинг стану каптажів з обов’язковим фіксуванням їх змін та було проведено соціологічне опитування населення з метою визначення популярності джерел серед населення міста та їх обізнаності у якості місцевої води взагалі.

Режимні спостереження забезпечують контроль якості джерела. Будь-які зміни, температури або хімічного складу води є відображенням режиму джерела, який Зумовлений природними і неприродними чинниками. Серед природних — це геологічні, кліматичні й гідрогеологічні чинники; серед неприродних — це в першу чергу антропогенні втручання, що сприяють штучному живленню або виснаженню підземних вод.

 Всі шість джерел, що досліджуються, розташовані в ерозійних формах. Зона формування джерел належить до активного водообміну горизонту рельєфу обухівського регіонального ярусу. Обухівський регіональний ярус представлений глауканітовими пісками, алевролітами й алевритами з лінзами піщаників.

Живлення водоносного горизонту відбувається як перетікання гак і за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

За час обстеження джерел при замірах температури були виявлені незначні коливання. Для визначення хімічного складу джерельних вод, щоквартально відібрані п передавались Харківській КГП. Всі аналізи води були виконані Централь » лабораторією КП «Південутфгеолотія» відповідно до вимог сучасних стандартів.

Тип води джерела Салтівське-1 (№13) гідрокарбонатио-сульфатний кальцію натрієвий. При порівнянні значені, показників води джерела за період досліджень, можна зробити висновок: майже всі показники в межах граничнодопустимих концентрацій лише вміст натрію і сульфат ів інколи сягає граничного значення.

Тип води джерела Салтівського-2 (№11) теж гідрокарбонатно-сульфатний кальцієво-нагріієвий. Показники, ЗО4 і № в межах ГДК і лише в одній пробі (11.2004 р) вони перевищені.

Найнижча якість води за показниками хімічних аналізів води у джерела Пантелеймонівського (№10). Місткість в усіх пробах нітратів перевищувала гранично — допустимі норми (ГДК 45).

Джерела Олексіївські розташовані поряд, в одній балці по різні її боки. Але природа живлення їх різна. Джерело №7 (Олексіївське-1) має сульфатно- гідрокарбонатний кальцієво-натрієвий тип. В продовж року всі показники не змінні, стабільні й відповідають нормам. Джерело №8 (Олексіївське-2) відрізняється катіонним складом і має тип сульфатно-гідрокарбонатні натрієво-кальцієвий. Це джерело мас підвищений вміст нітратів, більший за граничнодопустимі норми.

Води джерела №6 в балці Саржин Яр за типом сульфатао-гідрокарбрнатні натрієво-кальцієві. Всі показники в межах стандартних норм.

За результатами показників хімічних аналізів можна зробити висновки. Найкращими за якістю води є джерела Шатилівське №6, Олексіївське-1 (№7), Салтівське-1 (№13) і Салтівське-2 (№11). Вода джерел Паїгтелеймонівське №10 і Олексіївське-2 (№8) забруднена нітратами.

Робота по програмі режимних спостережеш, буде продовжена. Результати спостережень будуть передані Харківській КГП.