Культура виборчого процесу в Україні

Серед усіх форм безпосередньої демократії найбільшого розвитку набув інститут виборів, як пріоритетна форма прямого народовладдя. Свідома реалізація політичного права обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування може здійснюватися громадянами, насамперед, обізнаними у сфері конституційних та законодавчих засад щодо статусу, функцій і повноважень посадових осіб, яких обирають: Президента, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Забезпечення процесу підвищення правової культури учасників виборчого процесу і референдумів в Україні покладено на Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

Правова культура учасників виборчого процесу та референдумів формується двома шляхами — теоретичним і практичним: через засвоєння та усвідомлення нагромаджених суспільством знань з питань виборів і референдумів та законодавства, що їх регулює, та через безпосередню участь у виборчому процесі в якості виборців, організаторів виборів, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій, офіційних спостерігачів.

Сучасним виборчим законодавством України, насамперед, Законом України «Про вибори народних депутатів України» передбачено ряд положень, спрямованих на підвищення правової культури безпосередніх виборців.

Окремі розділи виборчих закону описують процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів, та відповідальності за порушення виборчого законодавства.

У створенні умов для набуття громадянами знань із законодавства про вибори, і референдуми та навичок у їх застосуванні важлива роль належить навчальним закладам, засобам масової інформації, бібліотекам.

Підвищення правової культури виборців та учасників референдуму також передбачає створення інформаційних та навчальних теле — і радіопередач, організацій прес-конференцій, видання науково-популярної літератури, методичних посібників, проведення лекцій, позакласних занять в школах, конкурсів з питань організації виборів і референдумів.

Важливим залишається і питання підвищення правової культури членів політичних партій та виборчих блоків партій, офіційних спостерігачів.

Правова культура кандидата в депутати безперечно залежить від рівня загальної культури і освіти особи, поінформованості у питаннях функціонування політико-правової системи. Вибори, як своєрідний показник рівня правової культури окремої особи та суспільства загалом, покликані не лише структурувати політичні симпатії виборців, з я забезпечити прихід до влади компетентних політиків. Одним із складних засобів виборчих процесів є передвиборна агітація. Саме в період п проведення виявляється переважна більшість порушення виборчого законодавства. Закон «Про вибори народних депутатів». «Про вибори Президента України» містить цілу низку заборон і обмежень щодо передвиборної агітації, регламентує рівність можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженість до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Головною причиною порушень, на мою думку, с недостатній рівень правосвідомості, правової культури усіх учасників виборчого процесу, у тому числі політичних партій як його суб’єктів.

Доцільним, на мою думку, вважається запровадження системи наступних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової культури учасників виборчого процесу в Україні:

1) розробка виборчого кодексу України,, що буде сприяти;

— уніфікації законодавства про вибори і полегшенню роботи організаторів виборчого пронесу, а також в значній мірі спростить застосування нормативне-правових актів безпосередньо громадянами; стане своєрідним втіленням політичної стабільності для громадян;

— чітко визначена процедура систематизації дозволить уникнути значної кількості прогалин та колізій, які з’являються під час прийняття звичайних законів;

2) приділення більшої уваги процесам правової освіти та загального правового всеобучу населення, шляхом активного залучення засобів масової інформації; пропаганда законності та основних принципів правової держави, громадянського суспільства;

3) що стосується правової культури представників народу та їх уповноважених осіб, то необхідним видається введення цензу юридичної освіти, шляхом складання кваліфікаційних екзаменів з основ правознавства. Це дозволить сформувати високопрофесійний склад органів державної влади;

4) в сфері підвищення правової культури громадян, які входять до складу виборних комісій або беруть участь в утворенні зазначених комісій, то ними повинні бути тільки кваліфіковані особи, обізнані у виборчому законодавстві. Адже на цих осіб покладається велика відповідальність по наданню допомоги та вирішенню питань пов’язаних з застосуванням законодавства безпосередньо на місцях;

5) реальне застосування кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства;

6) вивчення іноземного досвіду з питань підвищення правової культури учасників виборчого процесу.

Реалізація цих заходів спрямована не лише на підвищення правової культури учасників виборчого процесу, але й на здійснення певних реформ у законодавчій сфері, адже вирішення питання потребує системного підходу