Культура Лівобережної та Слобідської України у відображенні офіційної вітчизняної статистики та записках іноземців

Історична наука виявляє сталий інтерес до статистичних матеріалів з історії України другої половини XVIII — початку XIX ст. На той час записки перебували у розквіті. Величезний попит на економічно-географічну статистичну інформацію з боку офіційних кіл, урядових та місцевих органів управління, наукових установ знайшов відгук у середовищі української інтелігенції. Такі процеси в суспільстві завжди супроводжувалися загостреним інтересом і до навколишнього світу й до історії.

Тема нашого дослідження — «Матеріальна культура Лівобережної та Слобідської України у відображенні офіційної вітчизняної статистики та записках іноземців (друга половина XVIII століття — 1917 р.)». Ця тема, безумовно, дуже актуальна. Зацікавлення до неї останнім часом дуже зростає тому, що Україна все більше співробітничає з зарубіжними державами.

Основними видами джерел є спогади (мемуари), щоденники, приватне листування, життєписи, автобіографії, подорожні нотатки тощо. Цінність цих джерел зумовлюються особливостями їхнього походження, оскільки вони належать конкретному автору, а відтак відображають безпосереднє сприйняття ним навколишнього світу, історичних подій і явиш Для вивчення історичних процесів і явищ велике значення мають статистичні джерела. Вони охоплюють досить різноманітні за змістом і формою носії відомостей, що виникли в наслідок масових обстежень описів, переписів, запровадження стандартизованої о обліку та звітності.

Статистика мас дуже багато різновидів залежно від того, в яких галузях вона застосовується: промислова, сільськогосподарська, етнічна, демографічна, соціальна, адміністративна, військова тощо. Кожен із різновидів мас свої характерні риси та особливості.

Дана тема відображена в ряді робот, які поступово розширили горизонт даної своєрідної ділянки джерелознавства історії України. Всі праці поділяються на: роботи, основою яких були статистичні дані, та роботи, основою яких були мемуари зарубіжних авторів про Україну.

У зв’язку із цим метою дослідження даної роботи «Матеріальна культура Лівобережної та Слобідської України у відображенні офіційної вітчизняної статистики та записках іноземців (друга половина XVIII століття — 1917 р.)» є популяризація та вивчення закордонних джерел особового походження та вітчизняних статистичних джерел.

Для досягнення поставленої мети необхідно виріши ш ряд завдань:

  • розглянути матеріальну культуру та всі її складові;
  • порівняти відомості іноземців з офіційними статистичними даними.

Таким чином, рішенню поставлених завдань підпорядкована структура роботи, що включає в себе:

Розділ І розповідає про матеріальну культуру, а саме: про одяг та побут населення, про вплив скасування кріпацького права на стан економіки, поступовий розвиток та збільшення оборотів торгівлі, початок товарно — грошових відносин;

Письмові джерела європейських мандрівників по Україні можуть значною мірою допомогти при керуванні вітчизняних джерел, і дають можливість перевірити їхню об’єктивність. Вітчизняна статистика, у свою чергу, доповнює закордонні джерела офіційними даними.