Криміналістична характеристика вбивства на замовлення

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризується не стільки збільшенням кількості злочинів, скільки зростанням їх способів та засобів скоєння. Злочини проти життя і здоров’я людей становлять велику політичну й соціальну небезпеку. Убивства на замовлення, що значно поширилися в останні 5-10 років, вносять в життя суспільства особливий резонанс. Значною мірою це пов’язано зі специфічним характером розглядуваної категорії злочинів: застосуванням способів убивства, небезпечних для життя багатьох людей (з використанням автоматичної зброї, вибухових пристроїв), особою потерпілих

(жертвами стають посадові особи державних органів, політики, бізнесмени, працівники правоохоронних органів, журналісти).

Методиці розслідування вбивств присвячені роботи багатьох правознавців. В останні роки досліджували окремі проблеми розслідування вбивств на замовлення В.П. Бахін, А.І. Бородулін, В.І. Бояров, В.Ф. Глазирін, В.О. Коновалова, М.О. Селіванов, І.В. Сервецький, Б.Ф. Тимошенко, В.Ю. Писько.

Незважаючи на значний внесок названих науковців у дослідження зазначеної проблеми, слідча практика недостатньо забезпечена теоретичними та науковими рекомендаціями, а такі питання, як криміналістична характеристика даного виду злочинів, її зміст і взаємозв’язок елементів, взагалі залишаються маловивченими. Слід також зазначити, що питання криміналістичної характеристики вбивств на замовлення практично не вивчаються як самостійні об’єкти, а якщо й аналізувалися, то лише взагалі в межах методики розслідування вбивств. Таке становище ускладнює вирішення багатьох практичних питань розслідування.

Мета і завдання дослідженим.

Метою даної роботи є аналіз криміналістичної характеристики вбивств на замовлення на підставі аналізу характеристики основних її елементів, їх взаємодії, яка різнить даний злочин від простого вбивства та без якої неможлива розробка методики розслідування цього виду злочинів. Для її досягнення було поставлено й вирішено такі завдання:

Викрити соціальні причини виникнення вбивств на замовлення.

Визначити місце методики розслідування вбивств на замовлення у загальній методиці розслідування вбивств.

На основі аналізу криміналістичної, кримінально-правової, кримінологічної літератури, то стосується проблеми дослідження, охарактеризувати особу потерпілого і злочинця, з урахуванням їх криміналістичних особливостей.

Окреслити особливості вчинення вбивств на замовлення організованими злочинними групами.

Дати загальну характеристику етапів розслідування цих злочинів, її особливостей , прийомів і засобів.

Розглянути способи учинення вбивств на замовлення.

Об’єктом наукового дослідження виступили основні елементи та характеристика вбивств на замовлення, а також діяльність правоохоронних органів (попереднього слідства й оперативно-розшукових) по розкриттю і розслідуванню розглянутої категорії злочинів.

ВИСНОВКИ. Проведене дослідженім може сприяти створенню нових методів в розслідуванні вбивств на замовлення, вплинути на подальше опрацювання цих методів, зробити, я маю надію, певний внесок у практичну діяльність по розслідуванню зазначеної категорії вбивств, а також дозволяє мені сформулювати наступні висновки та пропозиції:

Убивства на замовлення значною мірою відрізняються від інших видів убивств не традиційністю об’єкта зазіхання, суб’єктом злочину (наявність замовника, виконавця, у деяких випадках посередника; відсутність будь-якого зв’язку між виконавцем злочину й потерпілим; професійність виконавця вбивства; вчинення злочину організованими злочинними групами)

Висвітлені питання, що стосуються вибору злочинцем того чи іншого способу вчинення і приховування вбивств на замовлення. Серед способів учинення вбивств на замовлення можна виділити: а) використання певних засобів і знарядь для вчинення вбивства; б) особа злочинця; в) місце вчинення вбивства на замовлення; г) час вчинення злочину; д) підготовленість злочинців до вбивства. Вирізнено способи приховувати вбивств на замовлення, які найчастіше застосовуються замовником і виконавцем.

Вивчення й аналіз практики розслідування вбивств на замовлення дозволили визначити комплекс заходів, здійснюваних злочинцями при підготовці до вчинення вбивств розглядуваної категорії. До них належать: 1) формування в особи наміру на позбавлення життя потерпілого; 2) обрання виконавця (виконавців) злочину, у необхідних випадках — посередника; 3) розробка плану вбивства; 4) вивчення даних про особу жертви; 5) обрання місця вчинення злочину; 6) вибір часу вчинення вбивства; 7) підшукування зброї; 8) підготовка транспортних засобів; 9) орієнтація стосовно обстановки на передбачуваному місці вбивства.

Оглянуто деякі етапи при розслідуванні вбивств на замовлення, прийоми, які при цьому можуть бути використані, способи отримування доказової інформації, зокрема призначення судових експертиз, як джерела інформації про злочин для розслідування і розкриття досліджуваної категорії вбивств. Розглянута тактика та особливості допиту фігурантів та осіб, які можуть мати інформацію про злочин.

Важливе теоретичне і практичне значення має класифікація потерпілих, а також типізація злочинців.

Вважаю, що висновки зробленої роботи можуть бути використані практичними працівниками у процесі їх діяльності, а також впроваджені в навчальний процес при вивченні курсу криміналістики га кримінального права.