Конституційний Суд України та його рішень у захисті прав та свобод громадян

Укр. держава з моменту проголошення незалежності переживала значні проблеми у політичній сфері, сфері державного будівництва, законотворення, тощо. Окремо слід згадати суперечності, які виникали між гілками влади-законодавчої, виконавчої та Президента. Велику роль у подоланні цих противоріч грає — КСУ. Його роль, як вищої інстанції у багатьох питаннях конституційності рішень чи актів вищих органів влади важко перебільшити. Не менш важливими його завданнями е забезпечення засобами конституційної юрисдикції п. і с. л. і г., забезпечення верховенства КУ, захист конституційного ладу держави.

Таким чином ми бачимо актуальність цього Державного органу для сучасного суспільства та державного управління. Доказом того є нещодавні події у нашій державі, коли тимчасова нездатність КСУ розпочати роботу призвела до численних проблем у законотворчій діяльності та призвела до загрози конституційного ладу.

Перебіг подій довів, що КСУ дуже важливий для збереження злагоди між гілками влади в Україні та злагоди в суспільстві.

Метою мого дослідження с визначити особливості КСУ як органу конституційної юрисдикції га його повноважень у царині п. і с. л. і г. , порівняння його з аналогічними судовими органами країн світу.

Для розкриття цієї теми автор ставила такі завдання:

  • Розглянуто світовий досвід конституційної юрисдикції;
  • Проаналізувати законодавчі положення КСУ;
  • Розглянути приклади захисту п. і с. я. і г. на конкретних справах;
  • Порівняти можливості захисту п. Л. Засобами конституційної юстиції в Україні та країнах світу;
  • 3робити висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку конституційної юстиції в Україні.

Для виконання них завдань автор використовує бачу та роботи науковців досліджували цю проблему, зокрема роботи І.Кияниці, П Сфграфова, С.Владиченко тощо. Також було використано рішення та висновки КСУ.

Багато спеціалістів вважають, що є підстави змінити функції КСУ на краще, ц,1я забезпечення більш дійового захисту прав і свобод людини і громадянина, при цьому ні в якому разі не можна зменшувати повноваження Конституційного Суду у цій царині обмежуючи доступ до конституційного судочинства, як пропонувалося у деяких законопроектах.

Потрібно:

  • Розширити доступ населення до конституційного судочинства, тобто необхідність прямого звернення осіб до КСУ зі скаргами;
  • Розширити перелік суб’єктів звернення до КСУ фізичними та юридичними особами;
  • Забезпечення вирішення конкретних справ та відновлення прав громадян у конкретних випадках;
  • Тобто запровадити інститут конституційної скарги, що е засобом захисту прав і свобод, захисту інтересів особи, порушеного актами чи діями державних органів.
  • Надати право звертатися до КСУ судам загальної юрисдикції у разі, якщо закон, або окрема норма не відповідає КУ;

Доцільно використати для цього досвід країн світу, де ефективно працюють органи Конституційної юстиції. Залучення до участі у формуванні вищих судових органів, прокуратури, наукових та наукових закладів, це дає можливість забезпечити збалансований склад КСУ, який є віддалений від інших органів державної влади і виступатиме неупередженим арбітром.