Клинкова зброя Салтівської культури

В створенні озброєння і становленні військового мистецтва різною мірою знаходили своє віддзеркалення практично всі сторони життєдіяльності суспільства: сфера матеріального виробництва, рівень соціального розвитку, характер внутрішніх і зовнішніх зв’язків, духовний світ і ін. Крім цього, військова тематика і, зокрема, оружиеведение, що оформилося в спеціальну історичну дисципліну, представляє значний науковий і пізнавальний інтерес. Актуальність вибраної теми обумовлена як важливістю самостійного вивчення специфіки військової справи стародавніх суспільств, так і необхідністю розробки даного питання з погляду інших загальноісторичних задач.

Середні століття є періодом щонайвищого розквіту холодної зброї і до певної міри часом завершення процесу його удосконалення. Тому вивчення середньовічного озброєння дає можливість показати підсумки розвитку окремих його видів і комплексу в цілому протягом тривалої епохи, починаючи з моментом виникнення.

В даний час принципова схема еволюції колюче-рубаючої зброї по лінії меч – палаш — шабля, розроблена Н.Я. Мерпертом, є загальновизнаною. При цьому поява шаблі розглядається як виникнення абсолютно нової по характеру дії зброї, що не має прототипів у минулому. Тим часом, вже перші дослідники ранньосередньовічних табель звернули увагу на вживання зігнутої однолезвійної рубаючої зброї (в літературі одержав назву «кривий меч») ще в старовині, з епохи бронзи.

Кинджали слід розглядати не стільки як бойову зброю, скільки як показник знатності, високого соціального положення їх власників.

Розвиток клинкової, перш за все колюче-рубаючої зброї ранньосередньовічних східноєвропейських кочівників йшов по шляху вироблення таких його зразків, які б найбільшою мірою відповідали вимогам швидкого маневреного кавалерійського бою з можливістю поразки супротивника як рубаючим, так і колючим ударами. Мечі, що зрідка зустрічаються, по своїх характеристиках, вже дуже близькі до палашів. Між самими палашами і що з’явилися не пізніше за рубіж VII — VIII ст. шаблями часто неможливо провести чітку грань, але повне витіснення прямих однолезвійних клинків зігнутими відбулося не раніше, ніж в кінці даного часу.

В бою клинкове колюче — рубаюча зброю самостійно майже не застосовувалося, доповнюючись іншими видами озброєння. Разом із зброєю — кинджалами, які використалися в сутичках украй рідкісна, що коле, мечі, палаші і шаблі слід розглядати перш за все як показник знатності і багатства їх власників.