Історія Інтернету та його вплив на суспільство

Поява Інтернету — це переворот в інтелектуальній діяльності, пізнанні і в спілкуванні. Цей факт визнається всім світовим співтовариством. Інтернет — це свобода спілкування, подання інформації, відсутність «провінцій» — географічних, політичних, тимчасових, етнічних Еволюційні можливості Інтернету безмежні. Навіть найменші вузли мережі автономні, що забезпечує поєднання глобальності з незалежністю; максимальна публічність не заважає практично повній свободі самовиразу. Клієнти мережі також вільні вибирати потрібну інформацію з різних джерел, не обмежених локальними або державними кордонами.

Незважаючи на указану актуальність, історія розвитку Інтернету та його вплив на суспільство вивчені лише частково. Чимало наукових проблем, пов’язаних із соціальним аспектом Інтернету ще не стали предметом спеціального вивчення.

Метою даного дослідження є вивчення історії розвитку інтернет-технологій та вплив Інтернету на суспільство.

Конкретними завданнями:

  • З’ясувати за яких причин та обставин виник Інтернет
  • Визначити коли і чому Інтернет стає масовим явищем
  • З’ясувати специфіку українського сегменту Інтернету
  • Оцінити соціальну значимість послуг Інтернету
  • Проаналізувати роль Інтернету на перегинанні процесів глобалізації й локалізації
  • Визначити як Інтернет впливає на різні сфери суспільної діяльності і комунікації людства

Структура роботи. Робота складається із двох розділів. У першому розділі досліджується створення Інтернету і його розвиток з 1958 р. і до наших днів. Другий розділ присвячено дослідженню соціальних аспектів розвитку Інтернету, зокрема, змін у суспільстві, які спричиняє розвиток Інтернет—технологій.

В результаті проведеного дослідження було зроблено такі висновки:

З 1969 року починається нова епоха комунікацій. Починається розвиток Інтернету. як об’єкта військового призначення. Метою його створення був захист зв’язку з інтими гарнізонами або базами від будь-яких видів нападу й атак, у тому числі і ядерної.

Інтернет, бурхливо, йде процес, інформатизації соціального простору, коріння процесів передачі й обробки інформації. Поширення Інтернету є передмовою формування нової якості відносин особистості й соціуму, становлення нового типу культури.

Основними функціями Інтернету у суспільстві є: інформаційна; формування суспільної думки: соціалізації; маніпулятивна; соціокультурна.

Мережа Інтернет зміцнює відносини і зв’язки між людьми за допомогою інформації незалежно від соціальних бар’єрів і стає новим психологічним середовищем та сферою життєдіяльності людей.

Поява Інтернету — це переворот в інтелектуальній діяльності, впізнанні і в спілкуванні. Цей факт визнається всім світовим співтовариством. Інтернет — це свобода спілкування, подання інформації, відсутність «провінцій» — географічних, політичних, тимчасових, етнічних. Еволюційні можливості Інтернету безмежні. Навіть найменші вузли мережі автономні, що забезпечує поєднання глобальності з незалежністю; максимальна публічність не заважає практично повній свободі самовиразу. Клієнти мережі також вільні вибирати потрібну інформацію з різних джерел, не обмежених локальними або державними кордонами.

Поширення інтернет-технологій на всі сфери життєдіяльності індивідів і соціальних груп стає одним з визначальних факторів соціально-економічного розвитку суспільства, що проявляється у формуванні аудиторії Інтернету; розвитку Інтернет — співтовариств; становленні мережної економіки й розвитку електронної комерції; появі нових видів девіантної поведінки, у формі різних проявів хакерства тощо. Мережа Інтернет є засобом багаторазового збільшення можливості й швидкості здійснення комунікацій, що вирішують головну проблему інформаційного суспільства, яка полягає в генерації, обробці, передачі постійного потоку й величезного масиву інформації, що стає головним суспільним ресурсом. В умовах становлення інформаційного суспільства Інтернет виконує функцію інтеграції людства через витиснення безпосереднього людського спілкування штучними формами соціальної комунікації, що приводять до повсякденної соціальної взаємодії індивідів і соціальних груп, опосередкована спілкування яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.