Харківський Національний Університет напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни

Актуальність теми. Упродовж останніх років в історичній науці спостерігається чітка тенденція до вивчення гуманітарних аспектів суспільного буття. Сталий інтерес до подій Другої світової війни та сучасні суспільні виклики диктують необхідність перегляду цілих тематичних пластів на основі нових методологічних підходів. Об’єктивне відтворення діяльності університету та буття звичайних людей у всіх його проявах у роки нацистської окупації України г одним з важливих напрямів вивчення історії минулого нашого народу.

Актуальність праці визначається тим. що матриця історичних традицій проектується на сучасне суспільство та його проблеми. Попри очевидну полярність сучасної та воєнної епох доводиться констатувати, що їх порівняння дозволяє виявити певні аналогії, матеріал для яких містять і п питання, які досліджуються у роботі

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі виявлених джерел, здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії комплексно визначити вагомий внесок діячів ХНУ у загальну перемогу над німецька — фашистськими загарбниками Розкрити такі питання: університет напередодні Великої Вітчизняної війни; навчальний заклад у роки окупації, після окупаційна відбудова університету

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань з’ясувати стан науковою вивчення теми, рівень і специфіку її джерельної бази; охарактеризувати діяльності університету в даному хронологічному періоді Визначивши такі дослідницькі завдання, робота не претендує на вичерпний аналіз усіх аспектів життя університету з огляду на багатогранність даної теми. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

  • розширено джерельну базу теми за рахунок залучення до наукового обігу нових документів та матеріалів;
  • предметом спеціального вивчення стала діяльність вихованців ХНУ Основний зміст роботи У вступі обґрунтовано актуальність геми, визначено об’єкт і предмет наукового пошуку, хронологічні й територіальні межі, сформульовано мету й завдання, доведено наукову новизну та практичне значення роботи

У першому розділі — «Університет напередодні і в перші роки Великої Вітчизняної війни» — проаналізовано стан наукової розробки, рівень опрацювання вітчизняними вченими теми історії ХНУ ім.. В И. Каразіна напередодні га під час Другої світової війни, подано загальну характеристику джерел і літератури.

У другому розділі «Університет у роки війни та в після окупаційний час» висвітлена діяльність ВИЗ, як в роки війни так і в після окупаційний період, роль викладачів та студентів щодо приближення Великої Перемоги

Слід зазначити, що при написанні роботи було використано історичну літературу та джерела, які знайшли своє місце і в тексті роботи

У сучасній вітчизняній історіографії простежується чітка тенденція до розширення тематики дослідження, орієнтація на вивчення історії навчального закладу під час Великої Вітчизняної війни. Разом з тим залишилося багато відкритих питань, які потребують ґрунтовного опрацювання (діяльність Об’єднаного українського державного університету, праця вчених ХНУ в різних районах Радянського Союзу та інші )

Основну групу джерел даної роботи становлять опубліковані документи Джерела, як і література, є достатньо репрезентативною і змістовною для реалізації поставленої мети та завдання роботи

У наслідок проведеного дослідження автор виносить насту пні висновки:

Аналіз стану дослідження засвідчує, що дана тема до нині мало вивчається в історичній літературі Використана джерельна база достатньо репрезентабельна для всебічного вивчення визначених питань.

Напередодні війни університет функціонував як повноцінний науковий центр і спрямовував свою діяльність на реалізацію поставлених радянською владою завдань.

Однією з найсерйозніших проблем з якою зіткнулося керівництво університету стала евакуація ВНЗ в Кзил — Орду. Проте не зважаючи на тяжкі обставини світило науки продовжував свою діяльність і в період окупації.

Науково — дослідницькі роботи професорсько-викладацького складу університету Давати змогу розвитку, як і дослідницьких робіт, так і систематизації матеріалів, піднесенню наукової думки, допомозі у проведенні роботи у місцевих закладах освіти, зумовили ритм Діяльності освітянської сфери.

Боротьба вихованців і співробітників танків ХДУ сприяли пришвидшенню Перемоги та звільненню українського народу від німецько — фашистських загарбників, отже, віра в переможність ворога та піднесення патріотизму.

Діяльність ОУДУ дала змогу продовжувати розвиток наукових знань, допомагаючи Радянській державі у приближенню до Великої Перемоги.

Війна принесла важкі збитки для подальшої діяльності університету. Ллє це не завадило працювати ВНЗ. оскільки діяльність викладачів та студентів дозволили ХДУ залишитися центром наукової думки.