Ґрунтовий покрив Смирнівськоі сільської ради

В умовах глобальної продовольчої кризи тема раціонального використання ґрунтів. Підвищення їх родючості набуває особливої актуальності

Ґрунти України і досліджуваної території були достатньо вивченими, але в умовах зростання господарського впливу ґрунти потребують постійного моніторингу з метою прогнозування змін їх характеристик і розробки рекомендацій щодо раціонального використання.

Мета роботи — проаналізувати чинники ґрунтоутворення на території Смирнівської сільської ради, порівняти основні характеристики основних типів ґрунтів, визначити структуру земельних ресурсів даної території.

Ґрунти Смирнівської сільської ради сформувалися в умовах помірно — континентального клімату під степовою рослинністю.

Значний вплив на формування і зміну ґрунтів має рельєф. Рельєф досліджувані території горбистий, що сприяє водній І вітровій ерозії.

Найпоширенішою ґрунтоутворюючою породою на території Смирнівської сільська ради є лесовидний суглинок, що утворився в четвертинний період. На окремих ділянках Ґрунтоутворення відбуваюся на третинних породах — пісках, глинах, вапняках.

На даній території сформувалися грунти 23 видів Основні — це чорноземи звичаї слабкозмиті, мало- і середньогумусні. Намиті. В заплаві річки Бритай сформувалися лучні лучно-болотні ґрунти.

Дослідження показали, що ґрунти Смитнівської сільської ради переважає суглинисті, нейтральні, не містять соди.

Досліджувані ґрунти містять сульфати і хлористі солі, що потрібно враховувати при землекористуванні.

Аналіз на вміст гумусу показав, зо в досліджуваних зразках дещо знижений амін гу мусу. Тому фунти потребують меліорації — внесення добрив.

Ґрунти Смирнівської сільської ради використовуються нераціонально. Треть земель розорані. Незначну площу займають лісові насадження — 0,6%

Лише 7 га земель, що становить 0,1% всіх земель, відведено під природоохоронні території — ботанічний заказник. Збільшити площі природоохоронних територій неможливо через відсутність природних ландшафтів, не змінених людиною.

3 метою підвищення родючості фунтів потрібно проводити протиерозійні заходи насадження нових лісосмуг,оранка впоперек схилів,вилучення еродованих земель використання.

Лучні ґрунти, що є засоленими, потребують внесення гіпсу.

Для підвищення родючості фунтів потрібно чітко дотримуватися сівозміни, відводити землі під пар, відтворювання родючість ґрунтів внесенням добрив.

Необхідно на рівні держави сприяти відродженню тваринництва, що дасть можливість збільшити внесення органічних добрив. Результати дослідження показали, що саме органічні добрива значно підвищують вміст гумусу в фунтах.

Заходи по підвищенню родючості ґрунтів є одним з найважливіших напрямків охорони довкілля не лише нашої території, а всієї держави. Тому дана проблема потребує розв’язання на державному рівні.