Формування мережі середніх навчальних закладів на Харківщині у другій половині xix — на початку xx століття

Актуальність теми обумовлена тим, що розвиток середньої освіти с одним п пріоритетних напрямків українського державотворення Інтенсивні процеси реформування системи освіти в сучасній українській державі передбачають збереження надбань попередніх поколінь, особливо доцільно враховувати історичний досвід створення й діяльності загальноосвітніх середніх навчальних закладів на Харківщині у другій пол. XIX — на поч. XX століття при розробці організаційних, правових засад функціонування навчальних закладів такого типу на сучасному етапі.

Процес створення мережі загальноосвітніх середніх навчальних закладів у межах губернії, діяльність уряду, громадських організацій, органів місцевого самоврядування в цій царині с предметом нашого дослідження.

Дана проблематика вивчалася істориками в дорадянські часи, у радянські часи, на сучасному етані. Проте, поза увагою дослідників залишилися такі проблеми, як вплив реформ на процес утворення середніх навчальних закладів у Харківській губернії, формування їх матеріальної бази. Для вирішення названих проблем автором було вивчено і використано опубліковані джерела: документи урядових установ, земств, навчальних закладів. Харківська губернія другої пол.. XIX -поч. XX ст. являла собою динамічний регіон, де завдяки соціально-економічному розвиткові та глибоким освітянським традиціям склалися необхідні умови для прогресивних змін у галузі середньої освіти.

Розвиток середньої освіти на Харківщині залежав від багатьох чинників, це був складний і багатогранний процес. Уряд і Міністерство освіти створили законодавчу базу дії» розбудови системи освіти, але разом з тим заважали реальному втіленню в життя найбільш прогресивних ідей, розширенню мережі закладів середньої освіти в краї.

Громадськість Харківської губернії виявилася активною і діяльною. Завдяки клопотанням земських управ Харківщини в кожному повітовому місті губернії було створено чоловічу та жіночу гімназію або прогімназію, у деяких реальні училища.

Виходячи з аналізу конструктивної активності (земські клопотання) та фінансових показників діяльності земств Харківщини з’ясовано, що завдяки їм середні навчальні заклади були відкриті у всіх повітових містах губернії.

Таким чином, у пореформений період в Харківській губернії сформувалася мережа середніх навчальних закладів, основними типами якої були чоловічі і жіночі державні і приватні гімназії та реальні училища Напередодні реформ існувало 2 державні чоловічі гімназії і одна жіноча гімназія, приватні пансіони. В пореформений період у Харківській губернії було створено близько 70 середніх навчальних закладів: 16 державних і 8 приватних чоловічих гімназій. 8 реальних училищ, 38 (з них 19 державних) жіночих гімназій. Провідною силою цього процесу була прогресивна громадськість краю, яка виступала не тільки ініціатором утворення навчальних закладів, але й розділяла з урядовими установами тягар їх фінансового утримання. Завдяки цьому на початок XX ст. значно розширилися можливості дітей із трудових верств населення отримати середню освіту, середня школа помітно демократизувалася Події 1917 року обірвали цей еволюційний процес.