Форма держави: поняття, види, елементи

У теорії держави і права розглядається проблема форми держави. Поняття форми держави традиційно знаходилося в центрі уваги юридичної науки з моменту її зародження. Дана тема достатньо вивчена, тому цілями цієї роботи с систематизація знань в певній галузі, характеристика форми держави України.

Щі4 з часів Античності устрій держави виражався в понятті «форма держави». Форма держави, як і її суть та зміст, ніколи не залишалися і не залишаються раз і назавжди встановленими, незмінними Ще в Стародавній Греції і Стародавньому Римі філософи і юристи висловлювали різноманітні судження з приводу того, що слід розуміти під формою держави, які форми існують, чим відрізняються одна від одної Наприклад, Платон вважав, що ідеальна держава та, де править аристократія А його учень і одночасно критик його вчень Аристотель був переконаний, що краща і найбільш вдосконалена держава — демократична. Цицерон виділяв чотири форми держави монархію, аристократію, демократію і змішану. Марксистська — ленінська теорія держави і права класифікувала держави перш за все за їх історичними типами, показуючи різноманітність форм у межах кожної суспільно-економічної формації класового суспільства. Значна увага дослідженню даного питання приділяється і в наші дні.

Таким чином, можна відзначити, що актуальність роботи, полягає в тому, що у зв’язку з різноманітністю форм держави в різних країнах світу виникає потреба в засвоєнні цих знань.

Поняття «форма держави» включає гри взаємозв’язані елементи: форму державного устрою, форму державного політичного режиму і форму державного правління Форма держави є безпосереднім показником суті і змісту держави Вона може розумітися тільки в єдності трьох складових її елементів. В процесі історичного розвитку державності відбувається постійний процес скидання старої форми, процес и постійного оновлення, що диктується об’єктивними законами розвитку політичної боротьби в суспільстві і зміни змісту державної влади.

Форма держави має певну структуру. Вона включає три елементи: форму державно-територіального устрою, форму державного правління і форму державного політичного режиму. Широкий підхід до питання форми держави привів до того, що, спираючись на традиційні елементи цієї системи, запропоновано виділяти три основні форми держави, монократичну, сегментарну і поликратичну Монократична форма держави має високий рівень централізації, а державна влада зосереджена в руках однієї особи або органу, не існує інституту розділення влади. Сегментарна форма держави носить в основному олігархічний характер, займаючи середню позицію між монократичною і полікратичною формами. Зі всіх трьох форм держави полікратична є найбільш гуманною і демократичною.

Кожна з названих форм держави може мати республіканську або монархічну форму правління, унітарний або федеральний територіальний устрій, різні типи політичних режимів.

Внутрішня структура держави, правове положення її частин, їх взаємодія один з одним і з центральними органами влади охоплюються поняттям «територіальне упорядкування держави». У сучасному світі всі країни за своїм територіальним устроєм розподіляється на прості та складні.

Простим є унітарний державний устрій. Більшість держав світу є унітарними Наприклад, Болгарія, Угорщина, Греція, Польща, Білорусія, Франція, Туреччина. Японія Україна та інші. У багатьох унітарних державах є автономні утворення.

Складний державний устрій допускає існування держави, яка включає інші державні утворення.

Відмінності в ступені і формах контролю центральної влади над місцевими органами управління дозволяють говорити про централізовані і децентралізовані держави. Теорія держави і права фіксує два класи складних держав протекторат і уніпо. Протекторат відносять до різновидів державного устрою лише за традицією, оскільки після укладення міжнародного договору про будь які взаємини виникнення нової держави неможливе, а оте, не виникає і питання про його територіальну організацію.

Під уніао (не слід плутати з унітарною державою) необхідно розуміти союз, об’єднання держав, серед яких розрізняють федерації та імперії; спірним питанням є внесення до цього списку конфедерації і співдружності.

За формою правління держави розподіляють на дві групи: монархії і республіки Якщо влада одноосібна — це монархія якщо багатоосібна — республіка

Політичний (державний) режим тісно пов’язаний з формою правління. Сучасна теорія держави розрізняє два основні типи політичних режимів: демократичний і антидемократичний.

Форма держави — це спосіб або порядок організації і здійснення державної влади, Поняття «форма держави» включає три взаємозв’язані елементи: форму державного устрою, форму державного політичного режиму і форму державного правління.

За формою державного устрою Україна є унітарною державою з автономним утворенням — Автономною Республікою Крим Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним і культурним реаліям.

За формою державного політичного режиму Україна — демократична держава.

Таким чином, Україна є демократичним, унітарним, з парламентсько-президентською формою правління державою. Всі ці положення закріплені в Основному законі України — Конституції України, а також в інших нормативно-правових актах.

Питання форми держави є дуже важливим для теорії держави і права, адже держава — найвище досягнення людства, а його суть залежить від нас самих.