Філософські аспекти поняття культури

Людина за своєю суттю є істотою творчою. І цей одвічний потяг до творіння і вдосконалення виявляє себе в універсальному явищі, яким є культура.

Мета роботи полягає в тому, щоб прослідкувати процес формування терміну культури в різні історичні епохи. Завдання роботи полягає в тому,щоб виділити сутнісні начала поняття культури, проаналізувати ознаки і властивості культури.

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що сучасне суспільство потребує переосмислення, аналізу тих процесів, котрі відбуваються в сучасному світі.

Повернення до культури, традицій, вивченню культурних і духовних цінностей,які накопило людство за період свого довгого існування, дає можливість уникнути помилок, втрат на життєвому шляху. Це і стало ключовими причинами вибору саме цієї теми — інтерес до розвитку культури. І залежність філософії культури від історичної епохи, політичного строю, належності до певної нації тощо.

Різноманітність виявів людського духу, життєвих і практичних установок, проривів у новий вимір історичного буття зумовила широкий спектр різноманітних індивідуальних форм культури, що пронизують усі сфери суспільства. Культура стає формою буття і спілкування людей різних культур минулого, сьогодення і майбутнього, формою діалогу культур, самообмеження індивіда, засобом вільного вирішення і зміни власної долі.

Прослідкував та проаналізував сутнісні начала поняття культури, її ознаки та властивості ми прийшли до висновку, що поняття культури є багатогранним, масштабним та всеохоплюючим. Але для нас важливим є розуміння культури як ціннісного виміру самодостатності людини, особливо зараз, коли сучасна людина починає це заперечу вати.

Ми вважаємо, ще вагомим дія подальшого розвитку людського суспільства є усвідомлення того що культура є ціннісними надбаннями, створеними людством у процесі його історичного розвитку.

Тобто сукупність матеріальних і духовних цінностей, а також способів створення їх уміння використовувати їх для подальшого прогресу людства, передавати від покоління до покоління є культурою.