Евтаназія: право на смерть

Під поняттям «евганазія» мається на увазі навмисне прискорення смерті, припинення лікарем життя невиліковно хворої особи з метою уникнення його страждань

Актуальність теми роботи Над загальними проблемами евтаназії працювали такі видатні вчені як П.П. Андрушко, О.В. Леонтьев, П. Холлеидер, Л. Біто та ш., але комплексних цілісних досліджень з цієї теми до останнього часу не проводилося, що свідчить про актуальність обраної теми науково-дослідницької роботи.

Мета роботи Комплексний науковий аналіз проблем реалізації права людини на евтаназію, а також визначення шляхів удосконалення законодавства України та практики його застосування, що регулює питання евтаназії.

Завдання роботи:

  1. проаналізувати поняття евтаназія, історичні передумови її виникнення та види евтаназії,
  2. з’ясувати роль та значення евтаназії в житті людини;
  3. проаналізувати норми діючого законодавства як вітчизняного, так і зарубіжного, що регулює питання евтаназії;
  4. дослідити практику застосування евтаназії до невиліковно-хворих осіб та виявити складнощі в її реалізації;
  5. запропонувати шляхи вдосконалення здійснення процедури евтаназії;
  6. висловити рекомендації щодо вдосконалення чинних нормагивно-правових актів, що регулюють дану проблему.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці з медицини, історії, філософи, кримінального права, теорії держави і права тощо.

Нормативну базу дослідження становлять нормативно-правові акти України та іноземних держав.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше, спираючись на нормативно-правову базу України та іноземних держав, праці відомих вчених і правову практику, на монографічному рівні, комплексно досліджено інститут евтаназії як право людини на смерть, наведено порядок реалізації даного права, встановлено необхідність легалізації евтаназії в Україні та запропоновано створення спеціального органу — Комісії з питань евтаназії, який би мав повноваження розглядати справи невиліковно хворих осіб, а також сформульовано проект Закону України «Про евтаназію».

Практичне значення отриманих результатів:

сформульовані у роботі пропозиції щодо проведення чіткої процедури евтаназії сприятимуть 1) підвищенню ефективності механізму п реалізації в медичних установах, 2) можливості юридичного захисту порушених прав;

теоретичні висновки та проект власного закону «Про евтаназію» можуть бути враховані в ході законотворчого процесу;

висновки, які містяться в роботі, мають певне значення для подальшого розвитку медичного та кримінального права. їх можна застосовувати в навчальному процесі юридичних та медичних факультетів вищих навчальних закладів, а також у практичній діяльності медичних працівників.

Вся робота складається з трьох розділів У першому розділі «Основні положення інституту евтаназії» наведені матеріали з історії евтаназії, надасться характеристика видів евтаназії та визначено її медичний і юридичний аспекти. Інформацію про нормативне регулювання права на життя на державному та міжнародному рівні, а також евтаназію в законодавстві України та інших держав подано в другому розділі. Третій розділ наукової роботи «Перспективи розвитку та вдосконалення інституту евтаназії » висвітлює значення евтаназії в житті людини та суспільства і пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.

У висновках, які логічно підтверджують актуальність, мету і наукову новизну роботи, надасться узагальнення даної проблеми, висловлюється власна думка автора щодо необхідності легалізації евтаназії в Україні.

Список використаних літературних джерел має 26 найменувань, серед них література з фонду ХДНБ ім.. В Г. Короленка та бібліотеки ХНУВС Загальний обсяг роботи складає 39 сторінок, а також додаток — свій проект Закону України «Про евтаназію» — на 6 сторінках.