Екологічний стан на території Харківської області

Сьогодні проблеми екології стають все більш актуальними. Екологія — наука про закономірність формування і функціонування біологічних систем і їх взаємини з навколишнім середовищем. Її ще називають наукою про наше довкілля. Нині, коли на всій планеті під впливом людини, відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, більшого значення набуває гармонічна взаємодія суспільства і природного кілля оскільки людина отримує від природи все необхідне для житія. Якщо зважати те, що екосистема — це багатство усього людства, необхідно зазначити, що збереження природного середовища є завданням як кожної людини окремо, так і усього суспільства в Україні. Це допоможе зберегти екосистему в нормальному стані і для нас у майбутньому, і наших нащадків.

Екологічна ситуація в Україні на сьогодні не є задовільною. Не дивлячись на те, що рука загального антропогенного тиску на навколишнє природне середовище в останні роки має тенденцію до зменшення, рівень техногенного навантаження на довкілля в Україні все ще залишається високим. Основними екологічними проблемами України є значний рівень забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами є забруднення поверхневих і підземних вод відходами промисловості, погіршення родючості фунтів. Значно погіршилася екологічна ситуація після катастрофи на Чорнобильської АЕС. Також важливою проблемою екосистеми України є значний дефіцит йоду, потребують охорони від нераціонального використання. Рослинний і тваринний світ України теж потребує охорони від впливу людини. Для цього розширюється заповідний фонд нашої країни, покращуються умови існування рослин і тварин території.

Харківська область є великою промисловою зоною, а тому екологічна ситуація є напруженою. Багато проблем виникає в водо забезпеченні Харкова і області розміщенні побутових відходів на території Харківської області. Проблема безпеки атмосферного повітря є для Харкова також дуже гострою. Багато невирішених питань, залишається в проблемі підтоплення міської території Харкова.

Найбільш суттєві зміни відбуваються в атмосферному повітрі — основної середовищі життя людини. Особливу небезпеку для людини мають токсичні забруднення повітря. Найбільшими джерелами стаціонарного забруднення Харківської області е Змієвська ГРЕС; ТЕС-5; Балаклейський цементно-шиферний комбінат; Харківський тракторний завод;  ім.. Малишева. В області виявлені ділянки підвищеного змісту в приземному шарі рада тяжких металів. За даними контролюючих служб, здійснюючих моніторинг міської середи, на території Харкова с чимало місць, де рівень забруднення повітря, ґрунтів і ґрунтових вод перевищує 10 одиниць.

Водними ресурсами Харківська область не багата. Річки області (їх близько 200) здебільшого невеликі. Головна ріка — Сіверський Донець. Краще за всі інші водними ресурсами забезпечені північно-західні, північно-східні та центральні райони Харківської області. Харківська область є індустріально розвиненим регіоном України з інтенсивним сільським господарством. Тому питання охорони поверхневих вод від забруднення мають для маловодної Харківської області першочергове значення. На теперішній час водний фонд області складається з: 867 річок і тимчасових водотоків, 583 заплавних озер, 56 водосховищ і 2538 ставків. Загальна площа земель водного фонду в області складає 91,9 тис. га. Видобуток підземної води на 2003 рік склав — 70 тис. т. За даними статистичної звітності упродовж 2003 року водовикористувачами Харківської області було забрано з усіх джерел 415, 6 млн. м3 свіжої води. З цього об’єму 345, 5 млн. м3 забрано з поверхневих водойм і 70, 08 мли. м3 Отримано з підземних водозаборів. Основним джерелом водопостачання області (до 80 %) є р. Сів Донець і канал Дніпро-Донбас. Аналіз даних використовування та водо забезпечення за 2003 рік показав, що в області спостерігається тенденція до збільшення забору води. Водночас при збільшенні водозабору у 2003 році спостерігалося зниження у порівнянні з 2002 роком використання свіжої води на 13 млн. М, що пов’язано із значним скороченням обсягу використання води на питні потреби. У 2003 році 106 водокористувачами області було скинуто в поверхневі водні об’єкти близько 360 мли. м стічних вод. Кількість скинутих забруднених стічних вод зменшилась у 2003 році на 3, 4 млн. м3 в порівнянні з 2002 роком. № пов’язано з тим, що ряд водокористувачів області зменшили скид стічних вод. За даним Харківською регіонального управління водних ресурсів у 2003 році кількість підприємств, які скидають недостатньо очищені зворотні води в поверхневі водойми склала 69 підприємств ( у 2002 році — 61). У 2003 році було зареєстровано велику кількість порушень водоохоронного законодавства, порушників було притягнуто до адмін. відповідальності.

Для більшості населених пунктів Харківської області підземні води є єдиним джерелом водопостачання. їх потенційні ресурси, в межах області, дозволяють в повному обсязі забезпечити потреби господарсько-питного водопостачання. Найбільшим» споживачами підземних вод є міста Харків, Куп’янськ, Ізюм, Балаклея. Експлуатація темного водозабору області становить понад 4000 артезіанських свердловин.

Земельний фонд Харківської області складає 3141, 8 тис. га, з них 2423, 8 тис. га ( 1 %) займає сільськогосподарське угіддя, в тому числі рілля — 1953, 3 тис. га, що мають високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. В структурі негосподарських угідь рілля складає 80, 6 %, багаторічні насадження -2%, сіножаті -4,8%, пасовища — 12, 5 % . Основними землекористувачами в області є сільськогосподарські підприємства, у використанні яких перебуває 2064, 8 тис. га або 65, 7 від загальної площі області. Аналіз сучасного стану земельних ресурсів області свідчіть про глибоку їх деградацію, що виражається, в першу чергу в значному збільшенні площ еродованих сільськогосподарських угідь збільшилась на 15 %. Крім деградації ґрунтового покриву виражається у збідненні його гумусом та поживними речовинами, засоленні і перезволоженні, внаслідок підняття рівня фунтових вод, а також у зв’язку з іншими негативними природними і антропогенними явищами: забруднення критерії шкідливими речовинами, порушення фунтового покриву при будівельних роботах, погіршенням стану природних кормових угідь, заростанням їх дрібноліссям і чагарником, замуленням річок га інше. Внаслідок інтенсивного землеробства сільськогосподарське освоєння території області досягло 77, 1 %, а розораність сільськогосподарських угідь складає 80, 6 %. Для боротьби з цими явищами в Харківській області розроблена «Програма розвитку земельних відносин у Харківській області на 2001-2005 роки», в якій питання охорони земель чай мають одне з головних напрямків діяльності. Сьогодні вже є спроби вирішити основні екологічні проблеми, що повстали перед харків’янами.

Рослинний і тваринний світ Харківської області є досить різноманітним. Харківська область відноситься до лісостепової зони, а тому флора і фауна Харківщини складається з типових представників цієї зони. Проте, в нашій області є багато рідкісних, зникаючих тварин і рослин. їх занесена до «Червоної книги України». На території Харківщини було створено велику кількість природоохоронних комплексів, що сприяють розширенню ГПФ і захисту флори і фауни нашої області від негативного впливу діяльності людини. Територія Харківської області володіє різноманітними природними умовами, які є важливою передумовою для широкого розвитку індустрії туризму та відпочинку. Про те негативні фактори господарчої діяльності, останнім часом, все більше обмежують можливості туризму та відпочинку. Серед усіх факторів ведучим є забруднення природного середовища.

Здоров’я народу України — кінцевий результат екологічного стану території. Дуже велика кількість харків’ян хворіє через несприятливі екологічні умови. Якість води, що вживають люди в Харківській області, викликає велику кількість захворювань. Це обумовлено тим, що в воді присутні різноманітні хімічні сполуки, серед яких є високотоксичні речовини, а також інфекційні забруднення у вигляді мікроорганізмів.

Турботу викликає ситуація по захворюваннях на туберкульоз, що склалася в північно-східному регіоні. Вона обумовлена в значній мірі дією забруднених відходів на Околишнє середовище, перш за все промислових відходів. Це сприяє підвищенню розповсюдження захворювань, погіршенню медико-демографічної ситуації.

Звичайно, що екологічна обстановка в нашій області значно впливає на розвиток господарської діяльності. Те, що більшу частину фунтів Харківської області складають чорноземи, позитивно впливає на господарську діяльність в цілому. Проте є природні та біологічні умови, які негативно впливають на розвиток господарства. Наприклад, те, що деякі ділянки ґрунтів Харківської області є підтопленими, значно заважає максимально ефективно використовувати земельні ресурси Харківщини, ускладнює ведення господарства. Велика кількість викидів небезпечних відходів безпосередньо погіршує якість ґрунтів, тобто знижує її. Це дуже негативно впливає на господарську діяльні розвиток.

Дотримання екологічної рівноваги на території нашої держави є одним з важливих напрямків державної політики України, що визначено Конституцією. Наряду з Конституцією прийнято і діє ряд законів про охорону навколишньою середовища. Здійснюється гармонізація національного екологічного законодавства України з міжнародним. Окрім законів на території України в цілому, успішно втілюються в життя деякі програми місцеву рівня, що призвані зберегти екологічну рівновагу в регіоні в цілому та в Харківської області зокрема, та передбачають гармонізацію природоохоронних стратегій, наближена нормативно-правової бази до критеріїв оцінки стану навколишнього середовища комплекси різноманітних заходів, направлених на оздоровлення екологічного стану раціональне використання природних ресурсів, здійснення заходів на запобіганні надзвичайних ситуацій. Україна — порівняно молода держава, і хоча зроблено чимало але мас бути зроблено ще багато роботи у напрямку розв’язання існуючих екологічних питань: необхідно провести ряд реформ, направлених на збереження земельних ресурсів Харківської області; також можна впровадити програми щодо покращення контролю над викидами в навколишнє середовище токсичних та інших небезпечних речовин; необхідно прийняти програми, що допоможуть ефективно використовувати природні ресурси нашої області, також контролювати їх стан; необхідно сприяти широкому залученню громадськості до вирішення проблеми охорони навколишньою середовища; необхідно надавати пільги підприємствам, які використовують природні ресурси нашої області ефективно та раціонально, для того, щоб більш прогресивно в економічному шині використовувати багатства природи Харківської області; дуже важливим є вдосконалення і поширення природно-заловідних комплексів на території Харківщини, що надають змогу зберегти ті види рослин і тварин, що мають тенденцію до вимирання. Для збереження екосистеми в цілому необхідно зберігати кожну її складову частину. Дія цього треба впроваджувати програми, які допоможуть підтримувати екологічний стан фруктів, гідросфери, атмосфери, рослинного та тваринного світу в нормальному стані, що стане гарантом збереження екосистеми у задовільному стані для наших нащадків, майбутнього покоління, якому ми передамо естафету піклування про природу.

Також у даній роботі розглядається радіоактивний фон Харківської області. Ця проблема для нашої області є надзвичайно актуальною, оскільки Харківщина зазнала впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Харківська область забруднена штучними радіонуклідами, рівень доз яких перевищує середній.

Метою цієї роботи було дослідити екологічну обстановку Харківської області, а також запропонувати свої варіанти шляхів вирішення проблем, які постали перед харків’янами. Ми своєї мети досягли. тобто змогли виділити основні проблеми в екосистемі нашої області, за пропонувати свої шляхи їх подолання. Проте цього замало для подальшого розвитку роботи необхідно продовжувати дослідження, послідовно впроваджувати у життя ті програми, що вже існують.