Екологічна оцінка поверхневих вод басейна р.Уди

Водні ресурси служать важливим фактором в екологічному і соціальному розвитку суспільства. Зросло використання води в народному господарстві. Серйозну проблему створюють необдумані антропогенні діяння на природне середовище. Актуальність природоохоронних і екологічних проблем річних басейнів сприяли визначенню направлення пошукових робіт і вибору наукової геми: «Екологічна оцінка поверхневих вод басейна річки Уди».

В теперішній час немає повної картини по забрудненню малих рік, зокрема, річки Уди правого притоку Сіверського Дінця. В зв’язку з цим. в серпні 2007 року нами організована наукова експедиція з метою зібрання необхідного матеріалу ступені забруднення вод річки Уди, починаючи з її почату. Зпочатку, ми проводили дослідження і вивчали гідрологічний режим басейну ріки і фізико хімічні характеристики річної води. Були вивчені витрати води в різні пори  рівня води, температурний режим води, чутність, колір і характеристика донних відкладень.

За останній період дослідження екологічний загін нашої школи провів роботи по обеспеченню екологічного стану території басейна річки Уди і ступені забруднення поверхневого стоку в процесі господарської діяльності. Були обстежені території прибережних зон, вивчені їхній стан і рівень проведення природоохоронних заходів

Нами були взяті проби води і ґрунту для проведення хімічних аналізів по визначенню рН, органічних речовин, сірководню Для написання роботи були використані матеріали спостережень, зібрані в процесі робот наукових експедицій за останні поки

Методами дослідження є польові експедиційні дослідження забруднення поверхневих вод басейну річки Уди. Крім того, використані камеральні метоли, що містять у собі дослідження зібраного фактичного матеріалу: хімічний аналіз води:

 • хімічний аналіз твердих осадів;
 • визначалась індексація забруднення води

Були проведені гідрофізичні дослідження, які важливі, особливо в тих випадках, коли фактичних матеріалів спостереження недостатньо або вони відсутні. Крім того, такі дослідження необхідні при гідрологічних розрахунках, а також при плануванні водогосподарських заходів. В період наукових експедицій було виявлено багато фактів негативного впливу на еколого-гідрологічний стан водних об’єктів басейну річки Уди.

До них відносяться:

 • Забруднення водних об’єктів стічними водами промислових підприємств
 • Забруднення річки Уди стічними водами сільськогосподарських підприємств.
 • Забруднення стічними водами комунально — побутових служб
 • Нераціональне використання заплави річки, розпашка, забудова.

В процесі наукових досліджень установлено, то води району по результатам хімічних аналізів містять великі об’єми забруднених речовин, які перевищують гранично допустимі концентрації

Можна зробити висновок, що чим більше антропогенне навантаження, тим гірший стан водних об’єктів. Нами в процесі експедиційних досліджень було виявлено порушення існуючих норм господарської діяльності в межах басейну річки Уди. Для поліпшення якості етану водного режиму річки нами була запропонована низка природоохоронних заходів, серед яких виділені межі водоохоронних зон, розроблений зміст і виготовлені шити І покажчики прибережної смуги річки чи русла. Аналіз одержаних матеріалів по екологічному стану поверхневих вод басейна річки Уди, а також розрахунки якості води дозволили районувати досліджену територію по ступені забруднення водних об’єктів.

В межах р. Уди виділені три райони:

 1. Помірно забруднений.

2.Забруднений.

 1. Екологічно небезпечний.

В результаті хімічних аналізів води р. Уди і нормативних показників якості води як ресурсу, нами була визначена: придатність води для питного водопостачання, риборозведення, зрошування, сільського господарства.

По оцінці придатності води в різних сферах господарства користуються такими Класами якості поверхневих вод

 • Бажана
 • Допустима
 • Непридатна.

Оцінка якості води по їх придатності для користування приведені в таблиці Як бачимо, картина невтішна.

Води річки Уди і її приток придатні лише для зрошення полів в сільському господарстві. Для інших галузей господарства вони не придатні. Такий висновок був зроблений нами на основі проведених аналізів.