Діяльність закладів освіти у місті Валків харківської області у період окупації

Робота присвячена актуальній темі відтворення подій Великої Вітчизняної війни на території Валківського району у період його окупації 1941 — 1943 років, які стали предметом гострої дискусії у ЗМІ району га Валківській районній раді у 2008 році. При цьому об’єктом досліджень с освіта міста Валки, а предметом — її організація і діяльність у період окупації.

Аналіз літературних джерел і показує, з одного боку, невеликий об’єм інформації і даного питання а з іншого — існуючі протиріччя щодо діяльності закладів освіти у період окупації місті Валки. Це свідчить про недостатній рівень вивчення дослідниками даного питання Тому, працюючи над даною роботою, автор поставила за мету доповнити відомості про діяльність закладів освіти у місті Валки у період окупації 1941 — 194? років спогадами місцевих жителів — «дітей війни»

Дослідження виконувались у три етапи На першому їх етапі автор відібрала літературу, де розкривались ті чи інші аспекти життя міста Валки у період перед, під час і безпосередньо після окупації. Усі літературні джерела були глибоко вивчені.

Питання, які виникли перед автором роботи на першому етапі досліджень, мали бузи розв’язані у ході їх другого етапу, який уключав два блоки.

З метою уточнення протиріч, які мали місце у різних джерелах інформації, та для її поповнення і посилення достовірності, автор протягом ліга 2008 р. здійснила опитування тих людей які мешкали у Валках у період окупації.

Паралельно з такою роботою, на другому етані досліджень автор ретельно опрацьовувала матеріали, що публікувались у засобах масової інформації і які прямо чи побічно стосувались предмету вивчення.

У ході досліджень було виявлено, що за станом на 1941 р. Валки були досить значним освітнім центром Харківської області. При цьому її матеріальна база зміцнювалась. Так. у 1935 І938 роках було споруджене нове приміщення для семирічної школи, що дало змогу перетвориш її у 1937 р. у середню.

Місто Валки було захоплене 19 жовтня 1941 р Окупація міста тривала до 16 вересня 1943 р, У цей час організованого підпілля у місті не було. Валки, за свідченнями очевидців тих часів, були тиловим містом, яке німці використовували для лікування і відпочинку своїх солдатів і офіцерів. Частина населення співробітничала з окупаційними властями Особливо це було характерно для тих, чиї сім’ї постраждати у ході репресій 30-х років.

Окупаційна політика у галузі освіти у місті мало чим відрізнялась від підходу до ціп проблеми на інших окупованих частинах Східної України. Саме з ініціативи німців тут у цей час відкривались навчальні заклади. Але одночасно слід відзначити, що значна кількість валківських учителів була знищена фашистами

«Валківська енциклопедія» (автор І. Лисенко) вказує, що у місті V кінці 1941 — на початку 1942 року було відкрито ремісничу та педагогічну школи, медичне училище. Проте у посиланнях до статті не указані документи, на яких базуються твердження автора Інші джерела інформації тільки частково підтверджують ці відомості.

Найбільше достовірних даних про Валківську ремісничу школу Знаходилась вона на Мошурівці. Відвідували школу близько 50 учнів, хлопців, переважно старшого віку.

Щодо часу діяльності Валківської ремісничої школи існують кілька версій.

Ще менше даних є про діяльність інших освітніх закладів у місті у період його окупації фашистами Лише Ватлівській педагогічній школі у третьому томі (е. 30) Валківської енциклопедії» І Лисенка присвячено кілька рядків За версією автора школа діяла у Валках під німецькою опікою у 1942 — 1943 роках.

З опитаних автором даної роботи свідків окупації про цю школу, так само, як і про медичне училище, ніхто не чув Про останній навчальний заклад також нема», хоча б якоїсь інформації у доступних літерату рних джерелах

Отримана автором у ході досліджень інформація не дозволяє зробити повних і остаточних узагальнених висновків щодо роботи закладів освіти у місті Валки \ період німецько-фашистської окупації 1941 — 1943 років. Але навіть проведені дослідження дають підставу висловити ряд обґрунтованих тверджень :

Освіта у Валках порівняно з довоєнним часом перебувала у стані занепаду. Чисельність учнів, навіть за найоптимістичнішими підрахунками, зменшилась у 25 разів (за іншими розрахунками — у 35 разів). Це означає, що більшість дітей міста два роки не навчались

  1. У кінці 1941 — на початку 1942 р. у місті Валки дійсно були здійснені спроби організації закладів освіти для місцевого населення.
  2. Необхідно відкинути думку про М. Бунт-Лисенко як про ініціатора створення закладів освіти у Валках у період окупації, що стверджують окремі автори.