Діяльність Мариїнівських закладів освіти на Харківщині

Наприкінці XVIII  в роки правління імператора Павла І в Російській імперії, в тому числі, й в Україні почалася добродійна та освітня діяльність Відомства установ імператриці Марії. Ця державна установа була утворена Указом імператора Павла І від 19 листопада 1796 р., де він доручив своєї тридцяти семирічній дружині Марії Федорівні через спеціальну канцелярію керувати розвитком добродійності в сфері жіночої освіти, виховання й охорони здоров’я. При цьому діяльність цього відомства фінансувалася переважно з коштів імператорської родини.

Актуальність дослідницької роботи обумовлена, з одного боку, тим, що без вивчення добродійної та освітньої діяльності Відомства установ імператриці Марії неможливо зрозуміти в усій повноті, різноманітності та складності загальну історію України XIX — початку XX ст., а з другого боку, дослідження історії створення та розвитку Харківського інституту шляхетних дівчат та Харківського училища для сліпих дітей (нині — це Харківська обласна спеціальна гімназія-інтернат для сліпих дітей ім. В.Г. Короленка необхідно і для сучасної практичної діяльності у справі виявлення і збереження українських освітніх традицій, подальшого використання їх для вдосконалення в Україні різноманітних форм освіти та виховання.

Об’єктом даного дослідження стала добродійна та освітня діяльність Відомства установ імператриці Марії у XIX — на початку XX ст.

Предметом дослідження є ті аспекти діяльності Відомства установ імператриці Марії, які пов’язані з історією Харківського інституту шляхетних дівчат у 1812-1919 рр. та Харківського училища для сліпих дітей в 1886-1917 рр. Таким чином, автор обмежується розглядом тільки найбільш важливих, з точки зору харківських істориків-дослідників. питань, лишаючи за межами роботи усі інші напрями діяльності Відомства установ імператриці Марії, що цілком спроможні стати об’єктами окремих досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дане дослідження  першою спробою всебічного комплексного вивчення історії становлення і розвитку) Харківських навчальних закладів Відомства установ імператриці Марії на протязі всього їх існування. Дослідження базується на широкому колі конкретно-фактичних матеріалів.

До теперішнього часу вивчалися лише деякі окремі питання й аспекти цієї проблеми.

Поталаню цього недоліку, як свідчить аналіз літератури, до початку 1990-х років серйозно заважало панування офіційної методології, котра вимагала лише негативно оцінювати історичний розвиток дворянської благодійності та дворянської освіти в Російській імперії у XIX — на початку XX ст. Подолання такого догматичного й однобічного підходу стало можливим тільки в останні роки, коли над історичною наукою перестала панувати ідеологічна цензура.

Відповідно до мети і завдань дослідженій дипломна робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при підготовці та проведенні шкільних уроків з історії України. Харківщинознавства, засідань шкільного історичного та краєзнавчого гуртків, а також під час створення музеїв культури та освіти Слобожанщини. Матеріали робота також можуть бути використані для підготовки навчальних і методичних посібників, написання науково-пізнавальної та довідкової літератури з історії України та Харківщини.