Боротьба Української повстанської армії — складова українського визвольного руху 1920-1950 рр.

Останнім часом в українському суспільстві назрів попит на історичні матеріали, пов’язані з драматичними сторінками української історії. Нове покоління українців, народжених в незалежній Державі, потребує знань про історію становлення української державності, але його потреби, попри державні декларації, залишаються незадоволеними.

На жаль, стереотипи, створені ще радянською владою, продовжують існувати в сучасному суспільстві, передаються від старшого покоління до молодого, яке не мас можливості отримати правдиву інформацію про український супротив у XX ст. Доступ до інформації щодо визвольної боротьби для широких мас українців дуже обмежений. Причина одна — недостатня кількість об’єктивних публікацій на дану тему.

Зважаючи на інтерес та попит українського суспільства щодо визнання (чи не визнання) УПА борцями за незалежність, на гостроту та актуальність цього питання, а також на особистий інтерес, ми вибрали саме цю тему для дослідження.

Тема роботи, Боротьба Української повстанської армії — складова Українського визвольного руху 1920-1950 років.

Актуальність дослідження. Існують протилежні погляди щодо діяльності УПА у науковців, і у політичних діячів, і у пересічного громадянина України, що потребу? більшої поінформованості, об’єктивного аналізу явищ та подій.

Об’єкт дослідження. Сукупність ідей, поглядів, форм і методів політичної, організаційної діяльності громадських структур та окремих особистостей, які уособлювали визвольний рух .

Предмет дослідження. УПА в його історичному розвитку.

Мета роботи. На основі дослідження великої кількості нових документів і матеріалів Дати узагальнюючу всебічну картину виникнення та розвитку національного руху українців, спробувати довести, що УПА є складовою Українського визвольного руху 1920-1950 років

Об’єкт, предмет та мета робота обумовили такі завдання:

  1. Розкрити вплив соціально-демографічних чинників і політичних факторів на вгортання національного руху українців;
  2. Визначити, як і за яких обставин зародився національний рух УПА;
  3. З’ясувати головні етапи розвитку національного руху, зростання його організованості, ідейної та політичної значущості;
  4. Показати діяльність українських суспільних течій, політичних партій, національно-культурних товариств, еволюцію їхніх теоретичних поглядів, програмних методів боротьби;
  5. Дослідити вплив українського національного руху на суспільні процеси в краї, ведення соціально-економічних і політичних реформ:
  6. Простежити взаємодію національного руху західних українських земель інших українських земель;
  7. Проаналізувати здобутки українського національного руху.

Методологічні засади роботи. Ґрунтуються на принципах історизму т, об’єктивності Для розв’язання дослідницьких завдань використано порівняльний, системно, структурний і проблемно-хронологічний методи. На нашу думку, саме ці методи дали найкращі можливості для виконання поставленої мети і завдань.

Територіальні рамки дослідження. Історики виділяють основні райони дід націоналістичної течії: Волинь, Галичина, українське Полісся.

Хронологічні рамки дослідження. Охоплюють кінець 30ч-50 роки XX ст.. (події. ще відбувалися до, під час і після Другої Світової війни).

Наукова новизна роботи. Постає через невирішеність деяких питань дослідниками, зокрема передумови виникнення УПА та мотивація їх діяльності.

«Практичне значення дослідження полягає у можливості використання йога основних положень та зібраного фактичного матеріалу для проведення уроків, позакласна заходів з історії України, організації диспутів тощо.