Безробіття в період економічної кризи

Предметом дослідження робот стали трудові ресурси, проблеми зайнятості і безробіття Богодухівського району Харківської області у період економічної кризи. Виходячи з нього, необхідно розглянути наступні питання.

Дослідження характеристик демографічної ситуації. Дослідження статистичних даних по економічно активному населенню. Дослідження проблем зайнятості та безробіття. Особливості, що стосуються всього господарською комплексу що охоплює всі галузі господарства будь-якої форми власності. Різноплановість економічних відносин доводить що господарському комплексу необхідні найрізноманітніші і всесторонньо підготовлені трудові ресурси.

Практичне значення аналізу трудових ресурсів поля гас в тому, що матеріали роботи можна використовувати як наочне застосування при аналізі демографічної ситуації, ринку праці сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян віл безробіття.

У першій частині роботи розглядається безробіття як явище, що супроводжу, період становлення ринкових відносин в України в цілому й у Харківській області зокрема. У цій частині розглядаються причини безробіття, особлива увага приділяється безробіттю серед жінок і молоді.

Висвітлення найбільш важливих форм державної політики х зв’язку з вирішенням проблем безробіття, населення спирається на оцінку трудових ресурсів області й України в цілому. Цьому питанню приділяється особлива увага в зв’язку з тим, що в нашій країні щодня все більші погіршується демографічна ситуація.

Так у Богодухівському районі зараз проживає 42 тис осіб, що є сьомим значенням з 27 районів області після Харківського, Дергачівського, Балаклійського, Зміівського, Чугуївського та Красноградського. За густотою сільського населення район також мас лідируючі позиції тому і проблема зайнятості населення та безробіття с досить актуальною безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, що їх незалежним від них причинам не мають заробітку (трудового доходу ) через відсутність придатної роботи і зареєстровані в державній службі зайнятості, дійсно шукаючи роботу здатні приступити до праці.

За кількістю зайнятого населення Харківська область посідає 4 місце в крані уступаючи, Дніпропетровській, Донецькій областям та м. Києву.

За 2007 рік кількість працівників, зайнятих в економіці області збільшилася. На першому місці серед сфер зайнятості є промисловість (28.8%), далі йдуть освіта, охорона здоров’я (10.24%), транспорт (8.74%),торгівля (7.79%), але наприкінці 2008 року спостерігається погіршення ситуації що характеризується кризовими явищами у економіці.

У Богодухівському районі сільське населення складає 53.5 тисяч. А у абсолютних значеннях — це 22.6 міс віл 42.2 тис чоловік всього населення, а працездатного населення (відповідно 54,39г і 12254 чол.). Тому кількість офіційно зареєстрованих безробітних — 445 чол. що складає 3,59% г досить високим, і, основне, що викликає особливе занепокоєння цей показник.

Середня тривалість безробіття в цілому по області знизилась з 7.6 до 7.4 місяців, а в Богодухівському районі підвищився з 5.3 до 5,7 місяців.

Офіційно рівень безробіття Харківській області складає  2.05 % , а в сільській місцевості 4.31%. Що стосується Богодухівського району то ці дані становлять 2.8 та 3.59%. Провівши дослідження можна зробити припущення, що в районі має місце приховане безробіття. Хоча і це значення мається на у вазі для сільського населення, майже в двічі перевищує показник міських жителів. Безробіття серед жінок також значно вище, ніж серед чоловіків.

Політика з формування ринку праці стає більш багатогранною, спираючись на законодавчу систему, яка все більш удосконалюється в Харківській області спостерігається стійка тенденція з одного боку зменшення числа трудових ресурсів в цілому , з іншого — їх старіння.

Внаслідок аналізу ситуації на ринку трудових ресурсів можна побачити незначне збільшення чисельності економічно зайнятого населення Це безсумнівно, відображу позитивні існує в економіці нашої держави.

Комплекс заходів по сприянню зайнятості населення можна поділити на дві групи: перша група заходів — це заходи єдиної технології обслуговування незайнятого населення у центрах зайнятості населення — друга гру па заходів — удосконалювання системи взаємодії центрів зайнятості та безпосередньо роботодавців, а саме підприємств різних рівнів та сфер господарства.

Україна, та насамперед, такі області як Харківська володіють величезним потенціалом висококваліфікованих трудових ресурсів, попит на яких з кожним роком зменшується. Отже, основною задачею політики сприяння зайнятості населення на сучасному етапі повинно бути — подолання кризових явиш в економіці, створення підприємств різних форм власності та системи сприяння працевлаштування населення.